Instrukcje dla autorów

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo Paedagogia Christiana przyjęło i stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Wyróżniamy:

Obowiązki redaktora

1. Działać w sposób wyważony, obiektywny i uczciwy podczas wykonywania swoich obowiązków, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

2. Przyjmować do procedowania artykuły oryginalne, niepublikowane wcześniej w całości lub części i niezawierające zapożyczeń z innego dzieła, które naruszałyby prawa osób trzecich, a czasopismo narażałyby na podważenie jego wiarygodności; redakcja może użyć odpowiedniego oprogramowania (CrossCheck powered by iThenticate) do sprawdzenia ewentualnego plagiatu.

3. Nie ujawniać żadnych informacji o przesłanej pracy nikomu poza autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcji oraz wydawcą – w kwestiach, które dotyczą danego podmiotu.

4. Domagać się od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), redakcja wymaga określenia tego w pierwszym przypisie.

5. Nie dopuszczać praktyk: ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji przez osobę nieujawniającą swojego udziału jako autora) oraz guest authorship (przypisanie współautorstwa osobie, której wkład w powstanie dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), jako przejawów nierzetelności naukowej; wymagać od autorów wypełnienia i podpisania deklaracji dotyczącej ghostwriting i guest authorship; zgłaszać odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, także towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom redaktorów naukowych itp.) wszelkie przypadki stwierdzenia takich praktyk. W razie potrzeby publikować poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny.

6. Dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce; po ich wykryciu w zależności od natury i powagi naruszonych zasad albo zamieszczać sprostowanie, albo usunąć artykuł z wydania elektronicznego oraz papierowego (informacja o usunięciu w najbliższym zeszycie z podaniem przyczyn); redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia instytucji zatrudniającej autora/autorów i finansujących badania o wystąpieniu nierzetelności naukowej.

7. Podejmować decyzję o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu po zasięgnięciu opinii dwóch zewnętrznych recenzentów, dokonujących oceny merytorycznej tekstu bez znajomości tożsamości autora/autorów; nie ujawniać również tożsamości recenzentów danego artykułu (double-blind review); ze względu na niezgodność z profilem pisma lub niski poziom merytoryczny artykuł może zostać odrzucony przez redakcję bez zasięgania opinii recenzentów.

8. Domagać się ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), o ile ten występuje, a także informacji o ewentualnych źródłach konfliktu interesów (dotyczy to także współautorów niezgłaszających pracy do druku).

Obowiązki recenzentów

1. Dokonywać obiektywnej i terminowej oceny artykułu, dostarczając redaktorowi podstaw do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu oraz określając warunki, jakie muszą zostać spełnione dla przyjęcia tekstu.

2. Poinformować redaktora o treści zasadniczo podobnej do innych opublikowanych lub nadesłanych artykułów, jeśli zostanie zauważona.

3. Poinformować redaktora o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów między recenzentem a autorem, które mogą wpłynąć na obiektywną ocenę artykułu, i jeżeli takowy występuje – o niezdolności do wykonania recenzji.

4. Zachować w tajemnicy wszelkie informacje dostarczone przez redaktora lub autora; nie zachowywać ani nie kopiować rękopisu.

Obowiązki autorów

1. Zgłaszać jedynie oryginalny rękopis, wskazując na wkład poszczególnych podmiotów w jego przygotowanie, jak również cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.

2. Zgłaszać artykuły, które nie zostały wysłane w tym samym czasie do redakcji innego czasopisma lub nie są przygotowywane do druku jako rozdział w publikacji innego wydawnictwa.

3. Zapoznać się z zasadami etyki publikacyjnej i upewnić się, że zostały one zachowane.

4. Upewnić się, że wszelkie badania z udziałem ludzi lub zwierząt są zgodne z krajowymi, lokalnymi i instytucjonalnymi przepisami i wymogami oraz potwierdzić, że w poszczególnych przypadkach wystąpiono o zgodę na ich przeprowadzenie i uzyskano ją. Autorzy powinni uzyskać wyraźną zgodę badanych i szanować ich prywatność.

5. Uzyskać zgodę współautorów na zgłoszenie artykułu do danego czasopisma przed jego złożeniem, a także zgodę instytucji finansującej projekt, jeżeli jest wymagana.

6. Podpisać umowę licencyjną i formularz oświadczenia autorów, deklarując, że wszystkie dane zawarte w artykule są prawdziwe.

7. Zachować dane związane z przesłanym rękopisem oraz dostarczyć lub udostępnić te dane na uzasadnione żądanie.

8. Zgłaszać wszelkie potencjalne konflikty interesów (np. gdy autor ma konkurencyjne interesy (rzeczywiste lub pozorne), które można uznać lub postrzegać jako wywierające nadmierny wpływ na jego obowiązki na dowolnym etapie procesu publikacji).

9. Powiadamiać bezzwłocznie redaktora czasopisma o stwierdzeniu istotnego błędu w publikacji i podjąć współpracę z redaktorem w celu opublikowania erraty, aneksu, sprostowania lub wycofania artykułu, jeśli jest to konieczne.

10. Uczestniczyć w procesie recenzowania i w pełni współpracować w przygotowaniu tekstu do druku poprzez niezwłoczne odpowiadanie na prośby redaktorów o dane, wyjaśnienia i dowody zachowania etycznego, zgody pacjentów i prawa autorskie.

Przesłanie artykułu

Artykuły należy zgłaszać przez platformę czasopism cyfrowych UMK: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PCh Autor powinien najpierw zarejestrować się, podając dane do korespondencji. Po rejestracji należy zalogować się na stronie i wprowadzić plik z tekstem oraz wszystkie wymagane metadane - zarówno w języku polskim (ważne - należy zapisać je po wprowadzeniu) oraz w języku angielskim (zmiana języka w lewym górnym rogu strony; dane w języku angielskim należy oddzielnie zapisać). Prawidłowe wprowadzenie danych oraz przesłanie tekstu na platformę skutkować będzie informacją na podany przez autora mail o wpłynięciu tekstu do redakcji. Identyczną informację otrzyma redaktor czasopisma.

Informujemy ponadto, że Platforma Czasopism UMK zawiera program antyplagiatowy  iThenticate, dzięki któremu od początku marca 2014 roku każdy artykuł czasopisma jest sprawdzany pod kątem plagiatów.

Wskazówki edytorskie

Odsyłacze oraz wykaz bibliografii powinny zostać sformatowane w stylu APA. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady przygotowania tekstu. W nieopisanych poniżej przypadkach należy stosować się do zasad przedstawionych na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

1. Struktura i formatowanie tekstu

- długość tekstu: 35-40 tys. znaków;
- język artykułu: polski lub angielski;
- czcionka: Times New Roman 12; odstęp: 1,5 wiersza; marginesy: 3 cm (lewy), 2,5 cm (pozostałe);
- abstrakt oraz słowa kluczowe w językach polskim i angielskim (maksymalnie pięć) na początku;
- tekst główny podzielony na ponumerowane części: 1. Wprowadzenie; 2. … (ewentualnie 2.1. …; 2.2. …); 3. …; 4. …; 5. Wnioski;
- wykaz bibliograficzny na końcu (uporządkowany alfabetycznie);
- uwagi poboczne w przypisach dolnych;
- krótkie cytaty (mniej niż 4 linijki) włączone do tekstu (wyróżnione podwójnym cudzysłowem); cytaty na 4 lub więcej linijek wyróżnione w bloczku (bez cudzysłowów, czcionka: 10 pkt);
- wielokropek w nawiasie kwadratowym na oznaczenie pominięcia fragmentu cytowanego tekstu.

2. Odsyłacze

- jeden autor: Bagrowicz (2000) lub (Bagrowicz, 2000) lub (Bagrowicz, 2000, s. 12); (Chałas, 2018, 2019); (Śliwerski, 2004a, 2004b);
- dwóch autorów: Ciechowska i Walulik (2018) lub (Ciechowska i Walulik, 2018, s. 87-88);
- trzech lub więcej autorów: Biernat i in. (2018, s. 225) lub (Biernat i in., 2018, s. 225-226);
- większa liczba przywoływanych źródeł uporządkowana alfabetycznie (Biernat, 2016; Nowak, 2010; Stępkowski, 2019);
- autor grupowy ze skrótem: (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [MNiSW], 2020) i w następnym cytacie (MNiSW, 2020);
- teksty biblijne: (Mk 9,7; 1Tm 4,12-16);
- dokumenty Kościoła: (Katechizm Kościoła katolickiego, 2012 [KKK], nr 369) i w następnym cytacie (KKK, nr 370);
- cytowanie za innym autorem: (MacIntyre, 1998, s. 105 – cyt. za Kaźmierczak, 2019, s. 96);- jeżeli ta sama praca jest cytowana w kolejnym przypisie: (tamże, s. 107).

3. Bibliografia

- książka: Ferguson, G. A. i Takane, Y. (2002). Statistical Analysis in Psychology and Education. New York: McGraw-Hill.
- rozdział w książce: Opiela, M. L. (2017). Developing religious and patriotic feelings in pre-school aged children in Sisters Servants’ nurseries. W: F. W. Wawro i A. Lendzion (red.), Educational and Psychosocial Dimension of Experience (s. 235-279). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- artykuł z czasopisma: Horowski, J. (2018). What conditions education for forgiveness in terms of the neo-Thomistic philosophy of education. Journal of Religious Education, 66(1), 23-36. https://doi.org/10.1007/s40839-018-0054-z
- praca redagowana: McCosker, P. i Turner, D. (red.). (2016). The Cambridge Companion to The Summa Theologiae. Cambridge: Cambridge University Press.
- niepublikowana praca magisterska lub doktorska: Waga, L. (2016). Rola doświadczenia w tworzeniu wiedzy pedagogicznej [niepublikowana praca doktorska]. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
- strona internestowa: Hughes, P. M. i Warmke, B. (2017). Forgiveness. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pobrano 5 maja 2020 z: https://plato.stanford.edu/entries/forgiveness/
- akty prawne: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887).
- Jeżeli książce lub artykułowi nadano numer DOI, należy podać go na końcu przypisu. 

4. Tabele i wykresy

- numer tabeli/wykresu oraz tytuł powyżej tabeli/wykresu;
- w tekście nie należy powtarzać danych zawartych w tabelach;
- źródło danych pod tabelą jeśli dane pochodzą z badań własnych, zapis: Źródło: badania własne.
- informacje nt. zmiennych niezależnych w główce tabeli: L=…
- zmienne zależne zaprezentowane poprzez wartości procentowe (bez podawania liczby L w poszczególnych kategoriach) w boczku tabeli.

Przykład:

Tab. 1. Respondenci według deklarowanej podstawy wiary

Podstawa wiary

Ogółem (L=864)

Płeć respondenta

Kobieta (L=493)

Mężczyzna (L=371)

W procentach

Ogółem

100,0

100,0

100,0

Osobiste przemyślenia i przekonania

23,3

21,9

25,1

Uczęszczanie do Kościoła

12,7

14,8

10,0

Wpływ lektur

1,0

1,0

1,1

Tradycja i wychowanie w rodzinie

32,4

34,1

30,2

Przeżycia i doświadczenia życiowe

7,5

8,9

5,7

Tradycja sąsiedzka i środowiskowa

0,6

0,6

0,5

Inne

0,8

0,2

1,6

Brak danych

21,6

18,5

25,9

Źródło: Badania własne.