About the Journal / O PCh

Paedagogia Christiana (ISSN: 1505-6872; ISSN online: 2451-1951) is a pedagogical, international, peer-reviewed, open access, semi-annual journal aiming to contribute the development of the philosophy and theory of education inspired by the theory and practice of Christian education. Articles for publication should relate to philosophical, theological, psychological or sociological foundations of educational philosophy and theory. Empirical research articles are also accepted that relate to Christian education provided by churches, schools and religious movements and associations (in terms of both historical and contemporary practice). The PCh aims to promote a broader understanding of being human, in its humanistic, moral and personalistic dimensions, taking into account a dynamic, developmental and educational aspect of human existence, as well as different socio-cultural contexts in which education is provided. Articles that are accepted are national, international and transnational in scope. The journal is under the patronage of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

 

Paedagogia Christiana (ISSN: 1505-6872; ISSN online: 2451-1951) jest pedagogicznym, międzynarodowym, recenzowanym półrocznikiem, ukazującym się w otwartym dostępie, którego celem jest rozwijanie filozofii i teorii edukacji inspirowanych teorią i praktyką edukacji chrześcijańskiej. Z tego powodu do publikacji przyjmowane są artykuły, które dotyczą filozoficznych, teologicznych, psychologicznych i socjologicznych podstaw filozofii i teorii edukacji, a także badań empirycznych związanych z edukacją chrześcijańską prowadzoną przez kościoły, szkoły oraz ruchy i stowarzyszenia religijne (zarówno w historii wychowania, jak i współcześnie). PCh stawia sobie za cel poszerzanie rozumienia człowieka w jego wymiarze humanistycznym, moralnym i personalistycznym, z uwzględnieniem dynamicznego, rozwojowego i edukacyjnego aspektu ludzkiej egzystencji, a także różnych kontekstów społeczno-kulturowych, w których edukacja jest realizowana (przyjmowane są artykuły o zasięgu krajowym, międzynarodowym i ponadnarodowym). Czasopismo jest objęte patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.