Procedura recenzowania

1. Wszystkie teksty przesłane do redakcji podlegają procedurze recenzowania; fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjęte przez redakcję zasady recenzowania.

2. Wstępnej recenzji obejmującej ocenę formalną i tematyczną dokonują członkowie redakcji.

3. Po wstępnej akceptacji ze strony redakcji do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której pracuje autor tekstu.

4. Proces recenzowania przeprowadzany jest według modelu double-blind review – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości; w przypadku braku możliwości zastosowania zasady recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (zachodzi wówczas, gdy istnieją: bezpośrednie relacje osobiste między autorem i recenzentem [pokrewieństwo, związki prawne, konflikt], relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat).

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Autor tekstu jest informowany o wynikach recenzji – bez podawania nazwiska recenzenta.

7. Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących, zamieszczając ją na stronie internetowej czasopisma.

 

Formularz recenzji naukowej

artykułu proponowanego do druku w czasopiśmie „Paedagogia Christiana"

 

Tytuł artykułu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

1. Określenie wartości artykułu

tak

nie

z zastrzeżeniami

 

Czy artykuł jest zgodny z profilem pisma?

 

Czy treść odpowiada tytułowi artykułu?

 

Czy problem został właściwie postawiony?

 

Czy tekst posiada logiczną i przejrzystą strukturę?

 

Czy badania zostały przeprowadzone poprawnie metodologicznie?

 

Czy wnioski zostały właściwie wyciągnięte?

 

Czy prezentowane wyniki są oryginalne i ważne?

 

Czy artykuł jest wewnętrznie spójny pojęciowo?

 

Czy język pracy jest poprawny?

2. Uwagi szczegółowe

(prosimy o krótkie uzasadnienie, z czego wynika wartość tekstu oraz o wskazanie – w odwołaniu do pytań zawartych w punkcie pierwszym – jakie zastrzeżenia budzi tekst)

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
 

3. Wniosek końcowy (prosimy o zaznaczenie jednego wniosku):

 

Rekomendacja do publikacji bez poprawek

 

Rekomendacja do publikacji z drobnymi poprawkami (bez konieczności ponownej recenzji)

 

Artykuł wymaga znacznych poprawek i ponownej recenzji

 

Brak akceptacji

4. Dane recenzenta

 

Imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy

…………………………………………………

 

Adres e-mail

…………………………………………………

               

 

 

……………………………
(podpis)