Zeszyt 1/1 (1997)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Jerzy Bagrowicz - Jan Paweł II wobec współczesnych młodych 9
Alina Rynio - Aktualność myśli pedagogicznej kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia 23
Zdzisław Pawlak - Etyka normatywna czy relatywistyczna dzisiaj? 39
Wacław Hryniewicz - Pedagogia nadziei i miłosierdzia 49
Alfons Skowronek - Ku pedagogii dialogu 63
Aleksander Nalaskowski - Szkoła jako dobro kultury wobec mechanizmów demokracji 73
Antoni Tomkiewicz - Rudolf Steiner i jego myśl pedagogiczna 87
Mirosław Mróz - Miejsce nauczyciela w procesie edukacji ucznia w świetle traktatu „De magistro” św. Tomasza z Akwinu 101
Marian Graczyk - Postawy moralne podmiotów w procesie wychowania metodą św. Jana Bosko 121
Kazimierz Skoczylas - Prawdy religijne w świadomości katechizowanej młodzieży 131
Andrzej Kociołek - Wychowanie do życia w Kościele 139
Jan Przybyłowski - Wychowanie do modlitwy w indywidualno-wspólnotowym życiu młodzieży katolickiej w ramach duszpasterskiej działalności Kościoła. Zadania i postulaty 155
Czesław Kustra - Oratorium jako forma opieki wychowawczej 179
Andrzej Potocki - Pornografia – wyzwanie dla wychowawców 199
Maciej Tamkun - Doświadczenia pomorskie w fonicznym systemie przekazywania wiedzy religijnej niesłyszącym 221

Z pedagogiki rodziny

Renata Doniec - Wartościowanie małżeństwa i rodziny – analiza przemian międzygeneracyjnych 235
Beata Kurdybacha - Rodzina w jej wymiarze sakralnym i świeckim 255
Mieczysław Łaszczyk - Społeczne uwarunkowania prorodzinnej działalności Kościoła katolickiego w powojennej Polsce 263
Małgorzata Perechowska - Rozumienie idei rodziny w katechezie dzieci z lekki upośledzeniem umysłowym w świetle badań 273

Sprawozdania

Cyprian Rogowski - Doświadczenie tęsknoty – sprawozdanie z kongresu pedagogiczno-katechetycznego 289
Czesław Kustra - Katolicka myśl wychowawcza wobec wyzwań współczesności – sprawozdanie z konferencji 293

Recenzje

Witold Zieliński - Wacław Hryniewicz, "Pedagogia nadziei", Warszawa 1997 297
Jerzy Bagrowicz - Cyprian Rogowski, "Koncepcje katechetyczne po II Soborze Watykańskim", Lublin 1997 301
Jerzy Bagrowicz - Msgr. Marijan Oblak, "Vjerujem TV i Radio kateheze o krascanskom vjerovaniu", Zadar 1996 305

Znajdź na stronie