Zeszyt 1/11 (2003)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Suzana Ferfoglia - Jana Pawła II koncepcja wychowania religijnego 9
Janusz Tarnowski - "Buddyjskie" podłoże samoedukacji chrześcijańskiej 19
Janina Kostkiewicz - Myśl pedagogiczna F. W. Foerstera płaszczyzną holistycznego myślenia o człowieku i współczesnym mu świecie 29
Dariusz Buksik - Prawidłowo ukształtowane poczucie winy warunkiem dojrzałej osobowości 45
Tomasz Szlendak, Paweł Załęcki - Selekcjonerzy norm. Z badań nad zależnościami miedzy życiem seksualnym a religijnością młodych Polaków 55
Czesław Kustra - Młodzież zmarginalizowana - szanse wychowania religijnego 65
Jacek Szymański - Dialog jako jedna z dróg prowadzących do pojednania. Refleksje w świetle "Reconciliatio et paenitentia" 83
Ireneusz Pyrzyk - Geneza, historia i tendencje rozwojowe pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim 95
Jacek Neumann - Wpływ środków masowego przekazu na obraz świata XX wieku w świetle nauczania Kościoła 107
Ryszard Czekalski - Dokumenty katechetyczne Stolicy Apostolskiej po Soborze Watykańskim II 121
Kazimierz Skoczylas - Katecheza wobec wartości upowszechnianych na lekcjach języka polskiego w gimnazjum 137
Krzysztof Dorosz - Pedagog emigracji (O księdzu Jerzym Mirewiczu SJ) 159
Waldemar Rozynkowski - Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski jako wychowawca w świetle własnych pism 171
Władysława Szulakiewicz - Profesor Czesław Majorek (27.09.1938-29.09.2002) – uczony i mistrz 179

Z pedagogiki rodziny

Jerzy Kułaczkowski - Przejawy czci i szacunku dla rodziców wyrazem prawidłowego wychowania dziecka w ujęciu Księgi Mądrości Syracha 185
Anna Więcławska - Rodzina nieletniej, samotnej matki jako przykład rodziny w kryzysie 203

Sprawozdania

Jarosław Horowski - "Teologia wobec pluralizmu kultur". Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji I rocznicy uroczystej inauguracji Wydziału Teologicznego UMK 215
Alina Rynio - Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977) 219

Recenzje

Kazimierz Wieczorkowski - Marian Nowak, "Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej", Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, ss. 637 231
Kazimierz Wieczorkowski - David M. Wulff, "Psychologia religii. Klasyczna i współczesna", WSiP, Warszawa 1999, ss. 640 (oryg.: "The Psychology of Religion. Classic and Contemporary", John Wiley & Sons, 1997, tłum. P. Jabłoński, M. Sacha-Pieklo, P. Socha) 235
Kazimierz Wieczorkowski - Bp Adam Lepa, "Pedagogika mass mediów", Wydawnictwo Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 1999, ss. 24 236
Kazimierz Wieczorkowski - Ks. Tadeusz Zasępa, Media. Człowiek. Społeczeństwo. "Doświadczenia europejsko-amerykańskie", Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2000, ss. 356 243
Kazimierz Wieczorkowski - Jerzy Kłoczowski, "Dzieje chrześcijaństwa polskiego", Bertelsmann Media, Warszawa 2000, ss. 463 243
Kazimierz Wieczorkowski - Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, "Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy", Wyd. UJ, Kraków 2002, ss. 173 246
Władysława Szulakiewicz - Jerzy Kochanowicz, Podręcznik pedagogiki Stefana Szczanieckiego SJ z 1715 roku", Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Kraków 2001, ss. 157 248
Stanisław Burdziej - Charles Taylor, "Oblicza religii dzisiaj", tłum. Adam Lipszyc, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2002, ss. 89 250

Znajdź na stronie