Zeszyt 1/15 (2005)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Dariusz Kotecki - Jeremiasz – wychowawca narodu wybranego 9
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel - Od asymilacji do dialogu „swój” – „obcy” – „inny” 35
Andrzej Przybylski - Implikacje pedagogiczne teorii „wczucia” jako sposobu poznania drugiego człowieka według św. Edyty Stein 45
Katarzyna Maria Witkowska - Invocatio Dei a Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy. Przyczynek do dyskusji 57
Grzegorz Radomski - Rola religii w koncepcjach wychowawczych obozu narodowego do 1939 roku 75
Alfonsas Motuzas - Kult Góry Krzyży – znakiem walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodową 89
Ewa Wysocka - Zagadnienia rozwojowe i problemy młodzieży jako obszar zaniedbany w praktyce edukacyjnej 103
Michael Feam, Wit Pasierbek, Hans-Georg Ziebertz - Poglądy młodzieży polskiej i niemieckiej dotyczące wychowania religijnego: perspektywa empiryczna 121
Kazimierz Ostrowski - Filmowa adaptacja „Pasji” w świetle jej recepcji przez młodzież. Pedagogiczne implikacje użytkowania mediów 141
Piotr Krajewski, Anna Krajewska - Zasadność wprowadzania bioetyki do szkół 155
Józef Dębiński - O katechizacji w diecezji włocławskiej w II Rzeczpospolitej 163
Elżbieta Bednarz - Koncepcyjne podstawy nauczania religii uczniów upośledzonych umysłowo 185

Z pedagogiki rodziny

Jerzy Kołaczkowski - Wartość syna dla rodziców w świetle Kodeksu Deuteronomium Pwt 197
Paweł Góralczyk - Rodzina wychowuje do wspólnoty życia, wiary i miłości 209

Sprawozdania

Czesław Kustra - Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania. Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym 221
Aleksander Anikowski, Mirosław Mróz - „Humanities in new Europe”. Sprawozdanie z konferencji na Uniwersytecie w Kownie 225
Zbigniew Formella - Osoba i humanizm relacji: dziedzictwo i wyzwanie Emmanuela Mouniera w stulecie urodzin (1905-2005) 233
Jerzy Kostorz - Biblia w katechezie. Sprawozdanie z Sympozjum Katechetycznego. Opole, 23 kwietnia 2005 roku 247

Recenzje

Elżbieta Bednarz - Handbuch Integrative Religionspädagogik. Reflexionen und Impulse für Gesellschaft, Schule und Gemeinde, red. A. Pithan, G. Adam, R. Kollmann, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2002, ss. 638 253
Stanisław Burdziej - Robert Jewett, John Shelton Lawrence, Captain America and the Crusade Against Evil: The Dilemma of Zealous Nationalism, Grand Rapids and London 2003, Eerdmans, ss. 392 256
Zbigniew Formella - Crea Giuseppe, Mastrofini Fabrizio, Animare i gruppi e costruire la comunitá. Indicazioni e metodi per una leadership responsabile, EDH, Bologna 2004, ss. 232 260
Jerzy Bagrowicz - Jarosław Michalski, Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Wyd. UMK, Toruń 2004, ss. 283 261

Znajdź na stronie