Zeszyt 1/23 (2009)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Danuta Wajsprych - Wychowanie chrześcijańskie w świetle literatury i dokumentów Kościoła u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwojowe 11
Adam Orczyk - Chrześcijańska pedagogika personalistyczna a współczesne koncepcje wychowania 27
Krzysztof Maliszewski - Nawiedzanie słów, turbulencja i sekret edukacji. Czytając Adolphe'a Gesche'a 43
Anna Sokolnicka - Edukacja jako przestrzeń rozwoju podmiotowości jednostki 53
Stanisław Jankowski - „Do kraju tego ...” Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna 63
Adam Lepa - Informacja w kształtowaniu postaw człowieka a społeczeństwo komunikacji 79
Jerzy Kostorz - Sport w wychowaniu i ewangelizacji 89
Mirosław Kowalski - Zdrowie – wymiary pedagogiczno-teologiczne. Zarys problematyki wychowania ku odpowiedzialności za zdrowie 107
Joanna Cukras-Stelągowska - Od chederu do jesziwy w polskiej diasporze... - dwustopniowy system żydowskiego szkolnictwa religijnego i jego współczesne transformacje 121
Danuta Opozda - Współpraca rodziny i szkoły – o lepszą jakość relacji rodzice-nauczyciele 137
Barbara Surma - Formacja religijna dziecka a rola dorosłego w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori na przykładzie „Katechezy Dobrego Pasterza” Sofii Cavalletti 147
Dariusz Buksik - Poziom rozwoju życia religijnego młodzieży z ośrodka wychowawczego 159

Z pedagogiki rodziny

Jerzy Kułaczkowski - Wskazania wychowawcze dla dzieci w świetle Ef 6, 1-3 177

Sprawozdania

Adriana Adamska - Pedagogika czasu wolnego – teoria a praktyka, Trnava (Słowacja), 25-26 października 2007 roku 193
Dariusz Stępkowski - Filozofia wychowania w Europie w XX wieku. Dorobek Bogdana Suchodolskiego w zakresie filozofii wychowania, Łódź, 19-21 września 2008 roku 197
Aldona Zakrzewska - Tradycja – współczesność – nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej, Olsztyn, 16-17 października 2008 roku 207
Dorota Bis - Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin, 19 listopada 2008 roku 215

Recenzje

Łukasz Michalski - Jarosław Gara, Człowiek i wychowanie. Implikacje pedagogiczne antropologii filozoficznej Maxa Schelera oraz analogie z wybranymi koncepcjami psychologicznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2007, ss. 136 225
Jarosław Horowski - Danuta Wajsprych, Między tradycją a nowoczesnością. Pedagogia integralnego rozwoju człowieka w ujęciu Mieczysława Majewskiego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2008, ss. 222 228
Dariusz Buksik - Eugenio Fizzotti, Aby być wolnym. Logoterapia na co dzień, Wydawnictwo Jedność, Gdańsk 2006, ss. 133 232
Dariusz Buksik - Shirley Trickett, Lęk i depresja. Jak radzić sobie z lękiem i depresją, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006, ss. 151 235
Jarosław Horowski - Małgorzata Słowik, Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, ss. 204 238
Krzysztof Maliszewski - Urszula Tabor, Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela. Analiza jakościowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 190 242
Tomasz Różański - Monika Piątek, Płeć a rozwój religijności (Badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat), Wydawnictwo PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008, ss. 220 244

Znajdź na stronie