Zeszyt 1/5 (2000)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Jerzy Bagrowicz - Pedagogia Patriarchów II. Jakub - od ateizmu praktycznego do wiary świadomej 9
Marian Grabowski - Lekcja o zakochaniu - Jan Paweł II komentuje Pieśń nad pieśniami 23
Mirosław Mróz - Głosić nadzieję językiem teologii. Uwagi na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o cnocie nadziei 35
Katarzyna Olbrycht - Wychowanie do nadziei 45
Cyprian Rogowski, Małgorzata Tatala - Moralno-eklezjalny wymiar kultury 51
Katarzyna Rakowska - Koncepcje religii w ramach teorii systemów Niklasa Luhmanna i Petera L. Bergera 65
Janusz Homplewicz - Promocja etyki pedagogicznej 75
Janina Kostkiewicz - Pedagogika wolności wyboru F. W. Foerstera 87
Adam Lepa - Funkcja postaw w wychowaniu do mediów 95
Magdalena Kielska - Przemoc w telewizji i jej społeczne konsekwencje 101
Bogusław Milerski - Religijność młodzieży współczesnej 109
Ewa Wysocka - Religijność a społeczne funkcjonowanie młodzieży 117
Stanisława Tucholska - Specyfika lęków w okresie adolescencji 141
Janusz Mółka - Troska w działalności wychowawczej 151
Anna Majewska - Prawne podstawy planowania i organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole katolickiej (na przykładzie Collegium Salesianum w Bydgoszczy) 155

Z pedagogiki rodziny

Katarzyna Węgrzyn - Międzypokoleniowy przekaz wartości etycznych 169
Bronisław Mierzwiński - Pedagogizacja małżonków. Relacje między mężczyzną a kobietą w małżeństwie 189
Beata Girzyńska - "Opcja na rzecz życia". Kościół wobec dokumentów Konferencji w Kairze (1994) i Pekinie (1995) 207

Recenzje

Jerzy Bagrowicz - Jan Charytański SJ, "Katecheza o Duchu Świętym według 'Katechizmu Kościoła katolickiego'. Pomoc dla katechetów i kaznodziei", Warszawa 1999, "Bobolanum", ss. 150
Janina Kostkiewicz - Janusz Homplewicz, "Etyka pedagogiczna", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, ss. 223 219
Małgorzata Tatala - Ewa Woydyłło, "Podnieś głowę", Warszawa 1998, ss. 63 221
Cyprian Rogowski - Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Folkert Rickers, Friedrich Schweitzer (Red.), "Jesus Christus in Lebenswelt und Religionspädagogik", Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 15 (1999), Neukirchen 1999, ss. 267 222
Jerzy Bagrowicz - Bogusław Milerski, "Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim", Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998, ss. 354 223
Jerzy Bagrowicz - S. Czesława Margarita Sondej OSU, "Intelektualna i duchowa formacja osobowości katechetek w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Studium z zakresu katechetyki", Kraków 1998, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, ss. 150 228
Leszek Zygner - Victor Garcia Hoz, "Tras las huellas del beato Josemaria Escrivá de Balaguer (Ideas para la educación)", Madrid 1997, ss. 208 232
Leszek Zygner - Annebelle Pithan (Red.), "Religionspädagoginnen des 20. Jahrhunderts mit 23 Abbildungen", Göttingen 1997, ss. 452 234
Janusz Homplewicz - Janina Kostkiewicz, "Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F. W. Foerstera", Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998, ss. 259 235
Czesław Kustra - "Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie z okazji 100-lecia obecności i pracy salezjanów w Polsce", Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000, ss. 488 239

Znajdź na stronie