Zeszyt 1/9 (2002)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Zdzisław Pawlak - Wolność człowieka w ujęciu Jana Pawła II 9
Zbigniew Wanat - Trudny dar wolności w perspektywie biblijnego "początku" według nauczania Jana Pawła II 21
Jarosław Michalski - Wychowanie religijne "wychodzące od człowieka i zorientowane na człowieka" 33
Jerzy Bagrowicz - Kontekst społeczno-kulturowy i eklezjalny współczesnego wychowania religijnego 49
Andrzej Zwoliński - Wychowanie do wolności od sekt 63
Zofia Żukowska - Fair play edukacyjną szansą 73
Małgorzata Tatala - Problematyka rozwoju w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego 81
Czesław Kustra - Powściągliwość w wychowaniu człowieka w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) 87
Marek Sokołowski - Młodzież a sacrum w perspektywie badań pedagogicznych. Uwagi nad odbiorem filmów o tematyce religijnej 103
Małgorzata Jędrzejewska - Wiara religijna a odbudowa utraconego poczucia sensu życia – z badań nad samobójstwami młodzieży 115
Józef Binnebesel - Obraz i doświadczenie cierpienia i śmierci u dzieci z chorobą nowotworową 121
Barbara Drążkowska - Internet i jego wpływ na rozwój osobowości młodzieży w aspekcie wychowania chrześcijańskiego 125
Ewa Reczek - Zastosowanie metody Video Interaction Training na terenie domów dziecka 133
Krzysztof Maliszewski - Ideał wychowawczy Towarzystwa Jezusowego w świetle kazań jezuickich doby sarmatyzmu 137
Tadeusz Jałmużna, Antoni Just - Matka Teresa z Kalkuty w służbie pokoju 149
Jerzy Bagrowicz - Jan Charytański – podwójny jubileusz 159

Z pedagogiki rodziny

Anna Więcławska - Młode matki samotnie wychowujące dzieci a ich edukacyjne (nie)przygotowanie do pokonywania ograniczeń losu 167
Jarosław Horowski - Rola rodziny w wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży (w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej) 179
Anna Zellma - Problem współpracy katechetów z rodzicami w kontekście polskich przemian edukacyjnych 189

Sprawozdania

Małgorzata Jędrzejewska - "Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie". Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie 203
Marcin Ziemkowski - Diaspora 213

Recenzje

Czesław Kustra - Feliks Wojciech Bednarski, "Wychowanie młodzieży dorastającej", NAVO, Warszawa 2000, ss. 276 221
Czesław Kustra - Tadeusz Aleksander (red.), "Myśl pedagogiczna przełomu wieków", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 417 223
Witold Dorsz - Alfonso Pérez de Laborda, "Sobre guién es El hombre. Una antropologia filosófica", Ediciones Encuentro, Madrid 2000, ss. 456 225
Jerzy Bagrowicz - Cyprian Rogowski (red.), "Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy - wyzwania – perspektywy", Towarzystwo Naukowe KUL, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Lublin-Olsztyn 2001, ss. 189 226
Radosław Chałupniak - Georg Hilger, Stephan Leimgruber, Hans-Georg Ziebertz, "Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, Kösel-Verlag", München 2001, ss. 558 228

Znajdź na stronie