Zeszyt 2/10 (2002)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Bogusław Milerski - Cele edukacji religijnej w kontekście pluralizmu 9
Franciszek Adamski - Społeczeństwo pluralistyczne a tożsamość religijna 25
Katarzyna Olbrycht - Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego na początku trzeciego tysiąclecia 35
Suzana Ferfoglia - Kulturowe posłannictwo narodów słowiańskich dla współczesnej Europy i chrześcijaństwa w nauczaniu Jana Pawła II 45
Teresa Olearczyk - Formy kontaktów międzypokoleniowych w społeczeństwie pluralistycznym a wychowanie religijne 61
Urszula Klajmon - Szacunek, tolerancja, współpraca – jako wyznaczniki współczesnego wychowania katolickiego 67
Ewa Cyrańska - Ulepszanie życia człowieka. O duchowej naturze człowiek 77
Zbigniew Baran - Edukacja religijna dziecka fundamentem jakości życia człowieka 93
Ewa Wysocka - Religijność młodzieży a tolerancja. Wyzwania pedagogiczne 99
Renata Ernst-Milerska - Migracja jako wyzwanie pedagogiczne na przykładzie Niemiec 115
Cyprian Rogowski - Wychowanie religijne w sytuacji współczesnych Niemiec 125
Alina Łapo - Wychowanie religijne w rodzinie mieszanej wyznaniowo (przykład katolicko-prawosławny) 143
Roman Jusiak - Wychowanie religijne realizowane przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" – wychowaniem integralnym 149
Alina Rynio - Myśl pedagogiczna Luigi Giussaniego w kontekście współczesnego pluralizmu 163
Marian Tomasz Kowalski - Wychowanie elit chrześcijańskich w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego 177
Joanna Koleff-Pracka - Koncepcja wiary ateistycznej i jej implikacje pedagogiczne 189
Waldemar Rozynkowski - Kapłan Błogosławieństw. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski 195
Joanna Kostkiewicz - Wirtualny obszar nieformalnych oddziaływań edukacyjnych telewizji – czyli "reality show" 201

Z pedagogiki rodziny

Józef Stala - Katecheza rodzinna pierwszą i podstawową formą katechezy 211

Sprawozdania

Jacek Błeszyński - Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku poświęcone "Metodologii w pedagogice specjalnej" 221
Jerzy Kostorz - Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie 227

Recenzje

Cyprian Rogowski - Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Folkert Rickers u. Friedrich Schweitzer (Red.), "Gott und Geld", Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 17 (2001), Neukirchen 2001, ss. 255 235
Eugenia Dudek, Henryk Noga - Tadeusz W. Nowacki, "Z Polską w sercu. Rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001 236
Józef Kraszewski - Ks. Ryszard Czekalski (red.), "Katecheza wobec wyzwań współczesności", Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, ss. 151 239
Józef Kraszewski - Ks. Ryszard Czekalski (red.), "Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy", Studia Pedagogiczne Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, ss. 177 241

Znajdź na stronie