Zeszyt 2/12 (2003)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Romuald Niparko - Wychowanie religijne jako wychowanie humanistyczne – perspektywa personalistyczna 9
Jerzy Kułaczkowski - Znaczenie „bojaźni Jahwe” w formacji mądrościowej człowieka w ujęciu Księgi Przysłów 23
Zofia J. Zdybicka - Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II 39
Anna Zellma - Edukacja regionalna polskiej młodzieży w szkolnym nauczaniu religii i jej rola w tworzeniu więzi z małą ojczyzną 51
Andrzej Kryński - Pedagogika ukierunkowana: próg wiary 65
Małgorzata Jędrzejewska - Społeczeństwo doznań i ryzyka – sytuacja młodzieży. Zarys problematyki 75
Andrzej Zwoliński - Pornografia – „brudny obraz” jako problem społeczny i wychowawczy 81
Stefan Kunowski - Profesor Zygmunt Kukulski jako pedagog. Jego poglądy i zasady działania wychowawczego 101
Radosław Chałupniak - „Od wiary do zrozumienia”. Religijno-pedagogiczna koncepcja Hubertusa Halbfasa 119
Anna Szudra - Dialogiczna fenomenologia ks. J. Tischnera jako antropologiczna podstawa pedagogiki dialogu 133
Jerzy Bagrowicz - Dialog Kościoła ze współczesnym światem. Kardynał Audrys Juozas Bačkis - arcybiskup metropolita wileński, człowiek dialogu 153

Z pedagogiki rodziny

Tomasz Biernat - Młode pokolenie wobec małżeństwa i rodziny (analiza wyników wybranych badań) 163
Ireneusz Celary - Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji 173
Anna Więcławska - Nieletnie macierzyństwo w perspektywie statystycznej i prawie polskim 187

Sprawozdania

Zbigniew Formella - Wychowywać do społeczeństwa wielokulturowego 193

Recenzje

Radosław Chałupniak - Norbert Metce, Folkert Rickers (red.), Lexikon der Religionspädagogik, I, II, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2001 199
Zbigniew Marek - Tadeusz Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Wyd. "Unum", Kraków 2001, ss. 420 202
Stanisław Chrobak - Wychowanie chrześcijańskie, red. A. Solak, Tarnów 2002, ss. 156 205
Czesław Kustra - Ksiądz Wojciech Piwowarczyk 1902-1992. Materiały do biografii, red. G. Karolewicz, Wyd. "Jedność", Kielce 2002, ss. 246 207
Stanisław Dziekoński - Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2003, ss. 430 210
Stanisław Burdziej - Jan Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie, wybór i oprac. L. Sosnowski i G. Turowski, Wyd. „Biały Kruk”, Kraków 2002, ss. 432 212

Znajdź na stronie