Zeszyt 2/14 (2004)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Ryszard Knapiński - Kultura chrześcijańska miejscem spotkania krajów Europy 9
Andrzej F. Dziuba - Ewangeliczny humanizm Europy w nauczaniu Jana Pawła II 25
Jerzy Stankowski - Głosiciel słowa Bożego w świetle pism św. Franciszka z Asyżu – refleksje pedagogiczne 41
Piort Kochanowicz - Piśmiennictwo religijne jezuitów polskich XVI wieku jako źródło do dziejów edukacji 55
Stanisław Burdziej - Camino de Santiago – między chrześcijaństwem a New Age 71
Stanisław Lipiński - Ontologiczne i psychospołeczne aspekty wolności człowieka 81
Zbigniew Marek - Motywacja w procesach nauczania 97
Kazimierz Franczak - System edukacji we Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej (scuola elementare) 110
Tadeusz Kluz - Spostrzeganie przez młodzież zachowań dewiacyjnych rówieśników a poziom lęku 125
Ryszard Małachowski - Pedagogiczne, aksjologiczne i metodologiczne aspekty publikacji Wojciecha Pasterniaka pt.: „Piękno i sacrum. U podstaw pedagogiki teonomicznej” 137
Robert Bieleń - Śp. ks. prof. Józef Wilk SDB (1937-2003). Kapłan, pedagog i duszpasterz rodziny 155

Z pedagogiki rodziny

Adam Skreczko - Wychowanie w rodzinie według nauczania biskupów polskich w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966) 165
Adam Solak - Proces samowychowania w środowisku rodzinnym i szkolnym 187

Sprawozdania

Zbigniew Formella - Gniew i ofiara 205
Beata Bilicka - „Jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Elementy pedagogii biblijnej. Sprawozdanie z konferencji naukowej 211
Jerzy Kostorz - Środowiska współczesnej katechezy. Sprawozdanie z Sympozjum Katechetycznego – Opole, 24 kwietnia 2004 r. 221
Alina Rynio - Sprawozdanie z pierwszego spotkania założycielskiego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 231

Recenzje

Jan Charytański - Ks. Andrzej Offmański, Błogosławieństwa na nowo odkryte, Ottonianum, Szczecin 2003 235
Władysława Szulakiewicz - Ks. Józef Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków 2002, ss. 676 236
Stanisław Burdziej - Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Dokument Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Wydawnictwo "M", Kraków 2003, ss. 130 238
Marianna Barlak - Czesław Czapów 1925-1980. Świadectwa trzech pokoleń, teksty zebrała i opracowała oraz całość zredagowała Wanda Kaczyńska, IPSiRUW, Warszawa 2003, ss. 475 240
Elżbieta Pomykała - Marek Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wyd. Rubikon, Kraków 2003, ss. 180 243
Czesław Kustra - S. Joanna Anastazja Komor ISSM, Osoba jako podmiot wychowania w koncepcji pedagogicznej ks. Józefa Kentenicha, Wyd. Św. Krzyża w Opolu, Świder 2003, ss. 178 246
Katarzyna Sztylc - Duszpasterstwo w Areszcie Śledczym Kraków-Montelupich, red. ks. Jerzy Woźniak CM, Biblioteka Kapelana Więziennego, Kraków 2003, ss. 296 248
Tomasz Biernat - Jacek Jarosław Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003 250
Kazimierz Wieczorkowski - Władysław Stróżewski, Ontologia, Wyd. Aureus i Wyd. Znak, Kraków 2004, ss. 317 253

Znajdź na stronie