Zeszyt 2/16 (2005)

Jerzy Bagrowicz - Odszedł Pasterz, Ojciec i Wychowawca. Od redakcji w 1. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II 5

Artykuły i rozprawy

Marian Kanior - Rola przewodnictwa duchowego we wczesnym monastycyzmie chrześcijańskim. Aspekty wychowawcze 11
Dariusz Zagórski - Troska o ciało w „Pedagogu” Klemensa Aleksandryjskiego 29
Korneliusz T. Wencel - Milczenie jako podłoże i przestrzeń kształtowania chrześcijańskiej drogi modlitwy 39
Beata Kurdybacha - Człowiek istotą seksualną 55
Jerzy Lewandowski - Pedagogika chrześcijańska w Internecie 75
Andrzej Potocki - Harcerstwo – religia – ateizm. Perspektywa PRL-u 95
Stanisław Głaz - Preferencja wartości instrumentalnych a religijność młodzieży 111
Piotr Duksa - Metody pracy wychowawczej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 125
Bogdan Stańkowski - Wychowanie w szkole katolickiej wielokulturowej w Italii. Wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych w Rzymie 141
Dariusz Adamczyk - Odpowiedzialne korzystanie z mass mediów 153
Agnieszka Sojka - Wychowawcze funkcje polskich pieśni religijnych 173
Jerzy Damrosz - Dwa monologi nie są dialogiem (próba głośnego myślenia o trylogii pedagogicznej) 185

Z pedagogiki rodziny

Adam Skreczko - Rodzicielstwo w świetle nauczania biskupów polskich okresu Wielkiej Nowenny (1957-1966) 197
Dorota Pawluk - Kobieta w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego 213

Sprawozdania

Adam Solak - Pedagogika Pracy i Andragogiki w konstelacji europejskiej i globalnej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 229
Grzegorz Pac - VI Zjazd Gnieźnieński. Europa dialogu: być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie 233

Recenzje

Agnieszka Wałęga, Krzysztof Strzelecki - „Paedagogia Christiana” (1997-2005) - tradycja chrześcijańska w dialogu ze współczesnym światem wychowania 241
Jarosław Michalski - „Keryks”. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny. Internationale Religionspddagogisch-Katechetische Rundschau, III 2004, nr 2 244
Józef Stala - Wokół katechezy posoborowej: księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin, red. Radosław Chałupniak, Jan Kochel, Jerzy Kostorz, Waldemar Spyra, Opole 2004, ss. 448 246
Czesław Kustra - Mariusz Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim (etiologia - symptomatyka -profilaktyka), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i WSH im. A. Gieysztora, Warszawa-Pułtusk 2005, ss. 410 248
Katarzyna Sztylc - Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Listy obozowe, oprac. Maria Nędzewicz, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2005, ss. 250 250

Znajdź na stronie