Zeszyt 2/40 (2017)

Jarosław Horowski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Zbigniew Marek - Edukacja religijna w poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania człowieka 11
Teresa Zawojska - Wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich jako odpowiedź na poczucie kryzysu sensu we współczesnym świecie 33
Piotr Magier - Do czego pedagogom chrześcijańskim potrzebny jest dialog? 51
Markus Lipowicz - Wychowanie czy ulepszenie? O antychrześcijańskich korzeniach i pedagogicznych implikacjach transhumanizmu 69
Katarzyna Olbrycht - Wartość służby w wychowaniu chrześcijańskim – w świetle refleksji Jana Pawła II i Benedykta XVI 89
Janina Kostkiewicz - Patriotyzm. O różnorodności jego ujęć teoretycznych i praktycznej obecności w pracy wychowawczej zmartwychwstańców przed rokiem 1939 109
Helena Słotwińska - Idea proegzystencji wartością zasadniczą w życiu wychowawcy 133
Hanna Kostyło - Refleksja jako podstawa podmiotowości według antropologii Paula Freirego 157
Anna Walulik - Religia w kształtowaniu dorosłości. Perspektywa katolicka 171
Joanna Cukras-Stelągowska - Cheder i mełamed we wspomnieniach młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego 187
Janusz Mółka - Obecność myśli pedagogicznej w polskiej katechezie 211

Z pedagogiki rodziny

Danuta Opozda - The Outline of Family Upbringing Theory in Pedagogical Reflection of Teresa Kukołowicz and Józef Wilk 229
Dominika Jagielska - Concepts of Family Policy in Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice’s] Election Programmes in the Years 2007-2014 245

Recenzje

Helena Słotwińska - Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona? Studium sococjopedagogiczne, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2017, s. 204 267
Piotr Krakowiak - Aniela Różańska, Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 521 278
Marek Marczewski - Piotr Magier, Esej postantypedagogiczny, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2016, s. 290 287
Tomasz Różański - Elżbieta Kościńska, Zachowania ryzykowne seniorów. Uwarunkowania, profilaktyka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 198 293

Znajdź na stronie