2/48 (2021)


Mariusz Chrostowski - Nieteologiczne argumenty na rzecz edukacji religijnej w szkołach publicznych w Polsce

Obecność lekcji religii w szkole jest jednym z najczęściej dyskutowanych tematów w debacie o systemie oświaty. W polskim postmodernistycznym społeczeństwie pojawia się coraz więcej głosów, które traktują religię jako sprawę czysto prywatną. W wymiarze kościelnym sprzyja temu również zjawisko pluralizacji i indywidualizacji religijności, a także jej stopniowej deinstytucjonalizacji. W tak zarysowanym kontekście kulturowo-społecznym obecność nauczania religii w neutralnej światopoglądowo szkole nie jest oczywista. Z tego powodu celem niniejszego artykułu jest pogłębienie dotychczasowej argumentacji na rzecz edukacji religijnej w szkołach publicznych w Polsce oraz poszukiwanie nowych argumentów o charakterze nieteologicznym, zrozumiałych dla osób niewierzących i obojętnych religijnie.

Non-Theological Arguments for Religious Education in Public Schools in Poland

The presence of religion classes at school in the debate on the education system rises to the rank of one of the most frequently discussed topics. In Polish postmodern society there are more and more voices that treat religion as a purely private matter. In the ecclesiastical dimension, it is also favored by the phenomenon of pluralism and individualization of religiosity, as well as its gradual deinstitutionalization. In the cultural and social context outlined in this way, the presence of religious education in a school that is neutral in terms of beliefs is not obvious. For this reason, the aim of this article is to deepen the existing arguments for religious education in public schools in Poland and to search for new arguments of a non-theological nature, understandable to non-believers and the religiously indifferent.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

postmodernizm, postmodernism, szkoła, school, Kościół, church, religion lesson, lekcja religii