2/48 (2021)


Piotr Petrykowski - O dziedzictwie, gwarantach, posłańcach. Refleksje niepoprawne teologicznie

Artykuł stanowi zbiór refleksji nad istotą przekazu dziedzictwa społecznego i znaczeniem jego rozumienia dla namysłu pedagogicznego. Inspirację do tych rozważań stanowią właściwe w poszukiwaniach autora odwołania się do fragmentów tekstów Biblii. Nie jest to opracowanie hermeneutyczne ani tym bardziej ugruntowane studiami teologicznymi. To zbiór na poły osobistych, uprawnionych metodologicznie, prób indywidualnego odczytania w kontekstach wychowania i współczesnego życia społecznego.

About Heritage, Guarantors, Envoys. Theologically Incorrect Reflections

The article is a collection of reflections on the essence of conveying social heritage and the importance of its understanding for pedagogical reflection. The inspiration for these considerations comes from references to fragments of the texts of the Bible appropriate in the author’s search. It is not a hermeneutical study, much less grounded in theological studies. It is a collection of semi-personal, methodologically entitled attempts at an individual reading in the contexts of upbringing and contemporary social life.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

wychowanie, education, dziedzictwo społeczne, social heritage, experience, doświadczenie, nauczyciel, teacher, uczeń, Bible, student, Biblia

Podobne artykuły: