2/48 (2021)


Zbigniew Rudnicki - Portret duchowy Korczaka. Nieśmiała próba zarysu na kanwie Pamiętnika

Pamiętnik Janusza Korczaka jest zapisem z ostatnich trzech miesięcy jego życia. To dzieło hybrydowe, patchworkowe, zawierające w sobie fragmenty opisów życia w getcie, szkice ideowe, wspomnienia z dzieciństwa oraz projekcje aktualnych przeżyć wewnętrznych Starego Doktora. W artykule Pamiętnik został potraktowany jako kanwa, na podstawie której próbuje się odtworzyć zarysy życia duchowego autora. Jego tekst stanowi swoistą oś, na orbicie której podjęto próbę rekonstrukcji portretu duchowego Pedagoga. Hermeneutyczne wniknięcie w różne obszary i poziomy tekstu źródłowego ma posłużyć przeprowadzeniu tego zabiegu badawczego.

A Spiritual Portrait of Korczak. The Coy Way of Outline Based on Ghetto Diary

Janusz Korczak’s Ghetto Diary is a record of the last three months of his life. This is a hybrid and patchwork piece consisting of excerpts from descriptions of life in the ghetto, ideological sketches, childhood memories and projections of the Old Doctor’s current inner life. In the article, Ghetto Diary was treated as a canvas based on which attempts are made to recreate the outline of the author’s spiritual life. Its text constitutes a peculiar axis in the orbit of which the attempt of reconstruction of the spiritual portrait of the Pedagogue was taken. Hermeneutic penetration into various areas and levels of the source text are to be used to carry out this research process.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

spirituality, duchowość, Korczak, Ghetto Diary, the tragic, prayer, trails, Pamiętnik, tragiczność, modlitwa, tropy