2/48 (2021)


Renata Deka - Rekonstrukcja roli członka rodziny przez osoby pozbawione wolności zaangażowane w wolontariat hospicyjny

Człowiek jako istota społeczna potrzebuje innych ludzi, by móc funkcjonować i realizować się w różnych rolach społecznych. Rodzina stanowi zaś pierwotne środowisko, pozwalające na rozwój oraz zaspokajanie potrzeb. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób skazani zaangażowani w wolontariat hospicyjny rekonstruują pełnioną przez siebie rolę członka rodziny. W kolejnych częściach zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące znaczenia rodziny w życiu osób pozbawionych wolności, założenia programu wolontariatu hospicyjnego oraz najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań własnych. Z przedstawionych analiz wynika, że rodzina stanowi dla skazanych kluczową wartość, a wolontariusze podejmują działania zorientowane na zmianę własnego wizerunku w oczach najbliższych.

Reconstruction of the Role of a Family Member by Prisoners Involved in Hospice Volunteering

Man as a social being needs other people to be able to function and fulfill himself in various social roles. The family is the primary environment, allowing its members for development and satisfying needs. The aim of the article is to present how convicts engaged in hospice volunteering reconstruct their role as a family member. In the following parts, the issues concerning the importance of the family in the lives of persons deprived of liberty, the founding of the hospice volunteering program and the most important results of the conducted own research will be presented. The analysis show that the family is a key value for the inmates, and volunteers take actions aimed at changing their own image in the eyes of their loved ones.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

rodzina, family, kara pozbawienia wolności, the penalty of imprisonment, hospice volunteering, wolontariat hospicyjny