Zeszyt 2/6 (2000)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Jerzy Bagrowicz - Pedagogia Patriarchów III. Historia Józefa Egipskiego – wierność prawu Bożemu w życiu osobistym i społecznym 9
Wolfhart Pannenberg - Chrześcijaństwo a Zachód: dwuznaczna przeszłość, niepewna przyszłość 19
Radosław Chałupniak - Konfesyjność nauczania religii. Zarys problematyki 31
Bartłomiej Dobroczyński - Ateizm, niewiara, indyferentyzm religijny. Szkic o postawach polskiej młodzieży wobec Kościoła 53
Cyprian Rogowski, Małgorzata Tatala - Religijność od wieku przedszkolnego do adolescencji – wyzwania dla praktyki pedagogicznoreligijnej 65
Jacek Błeszyński - Adopcja w nauczaniu Kościoła katolickiego 73
Marian Bybluk - Dokąd zmierza opieka zakładowa? 81
Ireneusz Pyrzyk - Sieroctwo jako podstawowa sytuacja wychowanków domów dziecka 89
Ewa Łatacz - Czy roztropność ma szansę w dzisiejszej pedagogice? 97
Anna Gaweł - Społeczna świadomość wartości zdrowia – wyzwanie dla edukacji prozdrowotnej 107
Maria Chymuk - Studenci wobec rygoryzmu i permisywizmu moralnego 119
Joanna Urbanowicz - Rola wspólnot „Wiara i Światło” w procesie uspołecznienia dziecka upośledzonego umysłowo 129

Z pedagogiki rodziny

Maria Smereczyńska - Sytuacja współczesnej rodziny: zagrożenia i patologie 139
Jerzy Bagrowicz, Beata Makowska - Wpływ rodziców na proces kształtowania się obrazu Boga u dzieci do szóstego roku życia w świetle literatury pedagogicznej 147

Sprawozdania

Aleksandra Jaworska - Rodzina na przełomie wieków – sprawozdanie z sympozjum 159
Krystyna Osmańska - Sprawozdanie z obchodów dwudziestolecia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych 165
Małgorzata Jędrzejewska - Domy dziecka w obliczu wyzwań współczesności 171

Recenzje

Radosław Chałupniak - Joseph Gevaert, "Studiare catechetica", Roma 1999, wydanie czwarte uzupełnione, Universitá Pontifica Salesiana – Instituto di Catecheticá, ss. 169 177
Czesław Kustra - Żaneta Arentewicz, "Aniela Domino – toruński pedagog specjalny", Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1999, ss. 157 180
Radosław Chałupniak, Waldemar Trendziuk - Zelino Trenti, "Educare alla fede. Saggio di pedagogia religiosa", Elledici Leumann (Torino) 2000, ss. 261 182
Cyprian Rogowski - Stephanie Klein, "Gottesbilder von Mädchen. Bilder und Gespräche als Zugänge zur kindlichen religiösen Vorstellungswelt", Stuttgart-Berlin-Köln 2000, ss. 208 187
Mieczysław Łaszczyk - Janusz Homplewicz, "Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na Podyplomowym Studium Prorodzinnym", Rzeszów 2000, ss. 206 190

Znajdź na stronie