Zeszyt 2/8 (2001)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Herbert A. Zwergel - Potrzeba tożsamości i sensu w (post)modernistycznym świecie – wyzwanie dla szkolnej lekcji religii 9
Franciszek Adamski - Człowiek współczesny wobec Transcendencji 21
Alfons Nossol - Znaczenie ekumenizmu dla wychowania w sytuacji pluralizmu światopoglądowego i religijnego 29
Janusz Tarnowski - Współ-myślenie wychowaniem do wiary 35
Korneliusz T. Wencel - Kontemplacja w Kościele 53
Bogusław Milerski - Nurty w ewangelickiej pedagogice religii XX wieku 63
Andrzej Wojciechowski - Problemy terapii przez twórczość 71
Stanisław Bilski - Jak budować zaufanie w relacji nauczyciel-młodzież? 79
Tadeusz Nosek - Pedeutologiczne-etyczne i teologiczno-moralne zasady dialogu katechetów z nauczycielami 93
Marian Sztuka - Między tolerancją a interwencją. Instytucja korekcyjna – obszar szczególnych dylematów 107
Jacek Błeszyński - Działalność katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i innych inicjatyw adopcyjnych w Kościele katolickim w Polsce 115
Aleksandra Kmieciak - Rodzinny charakter niepublicznych domów dziecka na przykładzie Domu Dziecka im. Matki U. Ledóchowskiej w Otorowie 127
Jan Polak - Realizacja charyzmatu Sługi Bożego ks. B. Markiewicza w michalickich domach dziecka (na przykładzie Domu Dziecka "Moja Rodzina" Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Prałkowcach k. Przemyśla) 133
Waldemar Rozynkowski - "Nie siedzę bezczynnie…" Błogosławiony ks. Stefan Frelichowski przed wstąpieniem do seminarium 141

Z pedagogiki rodziny

Stanisław Dziekoński - Naturalne podstawy wychowawczej funkcji rodziców w świetle przedsoborowego Magisterium Kościoła 151

Sprawozdania

Cyprian Rogowski - Katecheza dorosłych w teorii i praktyce – impulsy, wyzwania, perspektywy 169
Radosław Chałupniak - Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia 173

Recenzje

Cyprian Rogowski - Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Folkert Rickers u. Friedrich Schweitzer (Red.), "Schlüsselerfahrungen", Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 16 (1999), Neukirchen-Vluyn 2000, ss. 245 181
Cyprian Rogowski - Matthias Ball, Matthias Kaune, Ulrich Koch (Red.), "Erwachsenkatechese. Katechese im Spannungsfeld zwischen anhänger- und kundenorientierter Verkündugung", München 1999, ss. 143 182
Jerzy Bagrowicz - Andrzej Offmański, "W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza młodzieżowa w latach 1945-2000", Wydawnictwo "Ottonianum", Szczecin 2000, ss. 275 183

Znajdź na stronie