1/29 (2012)


Teresa Hejnicka-Bezwińska - Ideologiczne uwikłanie celów formułowanych w obszarze edukacji

Upolitycznienie procesu wprowadzenia pedagogiki jako dyscypliny naukowej w struktury uniwersyteckie na przełomie XVIII i XIX wieku uczyniło tę dyscyplinę naukową szczególnie podatną na instrumentalne jej wykorzystywanie. Aktualne zmiany kulturowe, w tym także zmiany zaistniałe w nauce oraz społecznej praktyce edukacyjnej pozwalają na przezwyciężenie tych niekorzystnych uwikłań. Przedstawiony w artykule model związku między różnymi rodzajami wiedzy o edukacji a społeczną praktyką edukacyjną pokazuje, że między wiedzą naukową o edukacji a społeczną praktyką edukacyjną nie ma związku bezpośredniego. Możemy powiedzieć, że pedagogika współczesna nie tworzy praktyki edukacyjnej, ale ją bada, ujawniając w procesie badań ideologiczne uwikłania formułowanych i realizowanych celów w obszarze edukacji. Dostarcza zatem dobrze zweryfikowanych przesłanek podmiotom społecznego dyskursu o edukacji.

The Ideological Implication of Objectives Formulated within the Area of Education

The politicization of the process of introducing pedagogics as a scientific discipline into university structures at the turn of the 18th and 19th centuries, made it particularly prone to being exploited.  The current cultural changes, including the changes taking place in science and social educational practices, enable overcoming this disadvantageous implication. The model of relationship between various types of knowledge about education and social educational practices which is presented in this article, demonstrates that there is no direct relationchip between scientific knowledge about education and social educational practices. One can say that contemporary pedagogics does not form educational practices, but researches it and reveals through the research process the ideological implications of objectives formulated and achieved within the area of education. Hence, it provides the subjects of social discourse about education with well verified premises.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

praktyka edukacyjna, upolitycznienie, struktury uniwersyteckie, pedagogika, wiedza naukowa, politicization, university structures, educational practices, pedagogics, scientific knowledge