Zeszyt 1/29 (2012)

Jarosław Michalski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Witold Starnawski - Źródła i pedagogiczne konsekwencje redukcjonizmu antropologicznego 11
Lucyna Dziaczkowska - Z dyskusji o istocie, potrzebie i granicach podmiotowości uczestników rzeczywistości wychowawczej 31
Marian Nowak - Czy wychowanie bez celu? 49
Teresa Hejnicka-Bezwińska - Ideologiczne uwikłanie celów formułowanych w obszarze edukacji 69
Katarzyna Olbrycht - Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji 89
Marian Nowak - Czy szkoła ma przekazywać wiedzę, czy też wychowywać? 105
Halina Gajdamowicz - Tradycje nauczania wychowującego w polskiej pedagogice 123
Stanisław Cierkowski - Wychowanie w rodzinie czy przez państwo? Rozważania teoretyczno-prawne 141
Radosław Chałupniak - Katecheza w szkole czy poza szkołą? 163
Jarosław Michalski - Kształcenie ogólne czy specjalistyczne? A może jedno i drugie ... 179
Jarosław Horowski - Sprawności czy kompetencje moralne? 191

Sprawozdania

Stanisława Konefał - Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja, Lublin, 4-6 kwietnia 2011 roku 211
Dorota Grabowska - Religie i religijność w świecie współczesnym, sekcja IX: Pedagogika religii, Toruń, 12-15 września 2011 roku 219
Magdalena Lewicka - Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Toruń, 19-20 października 2011 roku 225
Piotr Chrzczonowicz - Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych, Toruń, 7 grudnia 2011 roku 237

Recenzje

Zbigniew Marek - Bogusław Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2011, ss. 335 243
Jerzy Bagrowicz - Jarosław Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 299 246
Tomasz Leś - Agnieszka Sojka, Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 112 253
Joanna Falkowska - Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Wydawnictwo Salezjań-skie, Warszawa 2011, ss. 260 255
Stanisław Jankowski - Jerzy Bagrowicz, Czy wiemy co sprawujemy?, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2012, ss. 239 258

Znajdź na stronie