1/35 (2015)


Piotr Magier - Autorytety religijne w pedagogice. Uwagi metateoretyczne

Przedmiotem artykułu są funkcje przypisywane w pedagogice kategoriom, twierdzeniom i koncepcjom autorstwa osób uznawanych za autorytety religijne. Niejednokrotnie w tej dyscyplinie wiedzy wykorzystywane są pojęcia i tezy formułowane przez osoby niebędące naukowcami (np. przez osoby reprezentujące określoną religię bądź wyznanie) w celu wprowadzenia, argumentowania lub oceny określonych postulatów. Powszechność użycia argumentu „z autorytetu” budzi pytania dotyczące potrzeby, zasadności oraz zakresu tego typu zabiegu. Artykuł ma charakter metaprzedmiotowy oraz analityczny. Nie stawia sobie za cel skonstruowania i postulowania modelu analizowanej relacji. Chodzi o sformułowanie elementarnych uwag opisujących teoretyczne funkcje, jakie przypisuje się wypowiedziom określonych osób uznanych za autorytety religijne. Dodatkowo formułowane są uwagi o charakterze oceniającym, służące uwypukleniu problemu zasadności użycia argumentów „z autorytetu” w pedagogice.

Religious Authorities in Pedagogy. Metatheoretical Remarks

The subject of the article is the functions, which in pedagogy are attributed to categories, statements and concepts of the people who are considered to be religious authorities. Many a time in this field of study, the used notions and thesis are formulated by people who are not scientists (e.g. by people who represent a particular religion or creed) in order to introduce justification or assessment of the particular postulates. The widespread use of the argument “from authority” raises questions about the need, legitimacy as well as the scope of this measure. The article is metatopical and analytical in nature. It does not aim at constructing and calling for a model of the analysed relation. It is about formulating fundamental remarks describing theoretical functions, which are attributed to the statements of particular people who are considered to be religious authorities. Additionally, the notes formulated are apprising in nature, which emphasises the problem of the legitimacy of using arguments “from authority” in pedagogy.

Pobierz plik pdf

Słowa kluczowe:

autorytet, authority, pedagogika, pedagogy, autorytety religijne, autonomia nauki, autorytet epistemiczny, autorytet deontyczny, argumenty „z autorytetu”, demarkacjonizm, antydemarkacjonizm, religious authorities, the autonomy of the study, epistemic authority, deontic authority, arguments “from authority”, demarcation, anti-demarcation