Zeszyt 1/35 (2015)

Jarosław Horowski, Piotr Kostyło, Krzysztof Skorulski - Od Redakcji 5

Wokół myśli Ferdinanda Ebnera

Krzysztof Skorulski - Aktualność i performatywność słowa 13
Walter Methlagl - Konflikt aspektów. Ferdinanda Ebnera „myślenie w odniesieniach” 41
Richard Hörmann - Słowo myślane, pisane i mówione. Ferdinand Ebner w swoich listach do Luizy Karpischek 63
Piotr Kostyło - Ferdinand Ebner i paradoks samotności 79
Joseph R. Chapel - Ferdinand Ebner: Na początku było słowo 99

Artykuły i rozprawy

Robert T. Ptaszek - Dlaczego nowa duchowość nie może być realną alternatywą dla tradycyjnej religii? 113
Agnieszka Salamucha - Fransa de Waala stanowisko w sporze o genezę moralności i jego konsekwencje dla pedagogiki religii 127
Dorota Anna Łażewska - Dekonstrukcja logosu jako zagrożenie dla życia religijnego 141
Piotr Magier - Autorytety religijne w pedagogice. Uwagi metateoretyczne 161
Sławomir Chrost - Pedagogiczne implikacje humanizmu personalistycznego Wincentego Granata 181
Katarzyna Parzych-Blakiewicz - „Fenomen świętego” wśród antropologicznych uwarunkowań wiary religijnej 201
Dariusz Stępkowski - Szkoła miejscem kształtowania kompetencji moralno-etycznej i kompetencji religijnej 215
Stanisław Chrobak - Kultura szkoły katolickiej w kontekście pedagogii salezjanów 235
Aldona Zakrzewska - Współczesna szkoła katolicka placówką kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży 257
Piotr Krakowiak, Barbara Łukaszewska - Samoocena pracowników w instytucjach edukacyjnych i pomocowych a ich działalność zawodowa 273
Tomasz Różański - Oblicza religijności młodzieży studenckiej – analiza wybranych komponentów 295

Sprawozdania

Marian Nowak - Odzyskiwanie nadziei życia i wychowania w działalności Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej w Polsce 313
Marek Jeziorański - Kongres Rodziny pod hasłem: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, Lublin, 23-24 września 2015 roku 331

Recenzje

Marta Samorańska - Jadwiga Izdebska, Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2015, ss. 223 341
Dariusz Stępkowski - Sabina L. Zalewska, Relations and marriage bond in the empty nest syndrom, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-go, 2014, ss. 158 343
Dorota Grabowska - Jarosław Michalski, Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013, ss. 198 347
Tomasz Różański - Tomasz Piechniczek, Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej. Socjologiczne studium przypadku. Kłodnica w Rudzie Śląskiej, Katowice: STUDIO NOA Ireneusz Olsza, 2015, ss. 280 352

Znajdź na stronie