1/35 (2015)


Tomasz Różański - Oblicza religijności młodzieży studenckiej – analiza wybranych komponentów

W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych wymiarów religijności młodzieży studenckiej w oparciu o wyniki badań własnych. Punktem wyjścia było określenie pojęć „religijność” i „młodzież studencka” oraz omówienie specyfiki religijności osób w wieku młodzieńczym. W dalszej kolejności zaprezentowano główne założenia badań własnych. Zasadniczą część opracowania stanowią analizy materiału empirycznego – charakterystyka wybranych komponentów życia religijnego studentów (autodeklaracja wiary, praktyki religijne, stosunek do wiary i Kościoła, stosunek do osób o innych przekonaniach religijnych). W zakończeniu artykułu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.

The Faces of Religiousness of Student Youth – the Analysis of Selected Components

This article is an attempt to characterize selected dimensions of religiousness of student youth, based on the results of own research. The starting point was to define the terms “religion” and “student youth” and to describe the specifics of religiousness of adolescent people. Subsequently, the main assumptions of the research were presented. The essential part of the report is the analyses of empirical material – the characteristics of selected components of religious life of students (self-declaration of faith, religious practices, attitudes to faith and the Church, attitude towards people of other religious beliefs). At the end of the article, conclusions from the analyses were presented.

Pobierz plik pdf

Słowa kluczowe:

młodzież, youth, wiara, faith, religious practices, religiousness, praktyki religijne, religijność

Podobne artykuły: