1/47 (2021)


Urszula Ostrowska - Antropologia i pedagogika w kręgu wiedzy nauk o człowieku. Problemy i wyzwania

Spektrum dyscyplin naukowych zajmujących się człowiekiem i jego światem jest dość różnorodne w swoim bogactwie. Jednakże w dotychczasowych osiągnięciach nauki wiedza o człowieku spośród wszystkich rodzajów wiedzy wzbudza największy niedosyt. Współczesne nauki o człowieku, uprawiając swój przedmiot badań oraz realizując wytyczone cele i zadania, coraz chętniej nawiązują interdyscyplinarne kontakty korzystając z dorobku naukowego różnych dyscyplin wspomagających i poszerzających swoje własne osiągnięcia oraz możliwości rozwoju. Początek naszego stulecia zdominowany został przez „wielką rewolucję” wspieraną przez naukę i jej osiągnięcia stawiające człowieka wobec jeszcze większych zadań do rozwiązania oraz dylematów o niespotykanej dotąd skali złożoności i problematyczności. Tymczasem w obliczu doświadczania niedosytu wiedzy o człowieku coraz odważniej lansowane są przez transhumanizm przedsięwzięcia w zakresie przezwyciężenia ludzkich ograniczeń w celu poprawy / „ulepszania” kondycji ludzkiej. Ów stan rzeczy stawia przed nauką i edukacją wyzwania, którym w obliczu rodzących się dylematów niełatwo będzie stawić czoła, a przy tym generuje liczne kluczowe problemy ad deliberandum.

Anthropology and Pedagogy in the Field of Human Sciences. Problems and Challenges

Contemporary human sciences, practicing their subject of research and implementing the set goals and tasks, are more and more willing to establish interdisciplinary contacts using the scientific achievements of various disciplines supporting and expanding their own achievements and development opportunities. The beginning of our century was dominated by the ‘great revolution’ supported by science and its achievements, confronting man with even greater tasks to be solved and dilemmas of an unprecedented scale of complexity and problematic. Meanwhile, in the face of experiencing the insufficiency of knowledge about man, transhumanism promotes more and more projects to overcome human limitations to improve the human condition. This state of affairs presents science and education with challenges that will not be easy to face in the face of emerging dilemmas, and at the same time generates numerous key problems ad deliberandum.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

pedagogika, pedagogy, antropologia, anthropology, human sciences, problems, challenges, nauki o człowieku, problemy, wyzwania