1/47 (2021)


Marisa Musaio - Pedagogy and Personalism: Fundamental References of Education between Emergencies and Search for Meaning

Due to the problematic issues of the times into which it is projected, pedagogical reflection is at risk of losing its particularity as a theory called to preserve the perennial fundamentals of the person and education. Exerting the theoretical references of pedagogical anthropology inspired by personalism and its recovery in a hermeneutic perspective, the article outlines the specificity of pedagogy and its intrinsic relationship with the concept of the person. From the investigation emerges a ‘pedagogy of the person’ committed, especially in the contemporary context, to outlining the main ‘thematic nuclei’ to guide education: person, educability, interpretation and search for truth.

Pedagogia i personalizm. Fundamentalne odniesienia edukacji między emergencją a poszukiwaniem sensu

Ze względu na problematyczność czasów, których dotyczy, refleksja pedagogiczna narażona jest na utratę swojej specyfiki jako teorii poświęconej zachowaniu wielowiekowych podstaw osoby i edukacji. Niniejszy artykuł służy zarysowaniu specyfiki pedagogii i jej inherentnego związku z ideą osoby, wykorzystując w tym celu teoretyczne odniesienia antropologicznej pedagogii zainspirowanej personalizmem i jego zwrotem ku perspektywie hermeneutycznej. Z rozmyślań tych wyłania się „pedagogia osoby” poświęcona, zwłaszcza w kontekście współczesnym, wyróżnieniu głównych „rdzeni tematycznych”, którymi kierować ma się edukacja: osobą, zdolnością do kształcenia się, interpretacją i poszukiwaniem prawdy.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

pedagogia, personalizm, personalism, agatological pedagogy, hermeneutics, educability, search for truth, hermeneutyka, zdolność do kształcenia się, poszukiwanie prawdy