1/51 (2023)


Jacek Moroz - Is Non-ideological Education Possible? Didactics from a Constructivist Perspective

In this article, I discuss the assumptions of constructivism and how it can influence teaching practices in promoting critical thinking and empowering students to become active and engaged citizens. I emphasise the role and significance of constructivist education in minimising the possibility of shaping students with submissive, authoritarian and ideologically susceptible personalities. In the article, I argue that constructivism can be a powerful tool for dealing with any manifestation of ideological thinking and promoting a liberal attitude among students, making it an effective strategy for promoting freedom, a deliberative attitude, and critical thinking.

Czy nieideologiczna edukacja jest możliwa? Dydaktyka z perspektywy konstruktywistycznej

W artykule omawiam założenia konstruktywizmu oraz to, w jaki sposób może on wpływać na praktyki dydaktyczne w zakresie promowania krytycznego myślenia i wzmacniania potencjału uczniów do stania się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami. Podkreślam rolę i znaczenie edukacji konstruktywistycznej w kształtowaniu się osobowości nieautorytarnej, odpornej na wpływy ideologiczne. W artykule argumentuję, że konstruktywizm może być potężnym narzędziem do radzenia sobie z wszelkimi przejawami myślenia ideologicznego i promowania postawy liberalnej wśród uczniów, co czyni go skuteczną strategią wspierania wolności, postawy deliberacyjnej i krytycznego myślenia.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

didactics, dydaktyka, ideology, ideologia, constructivism, deliberation, critical thinking, konstruktywizm, deliberacja, myślenie krytyczne