2/30 (2012)


Alicja Żywczok - Idea afirmacji życia w nauce o naturze Bronisława Ferdynanda Trentowskiego

Intencją autorki niniejszego tekstu jest przypomnienie klasycznej idei afirmacji życia zawartej w filozofii wychowania Bronisława Ferdynanda Trentowskiego oraz jego nauce o naturze. Filozof ten przekonuje, że zdolność afirmowania życia wyraża się m.in. w konstruktywnym spostrzeganiu i przeżywaniu określonych właściwości wszechświata, a mianowicie jego: jedności, celowości, różnorodności, uporządkowania, piękna, rozumności i praworządności. Odmienność ludzkiego sposobu afirmowania życia przejawia się poprzez wyjątkową wrażliwość emocjonalno-moralną oraz przeżycia duchowe człowieka, takie jak: miłość i szczęśliwość. Autorka przytacza jedną z oryginalnych tez Trentowskiego, że podstawowym źródłem afirmacji życia młodego człowieka jest prawidłowy proces wychowania, realizowany przez pierwszych wychowawców dzieci i młodzieży: rodziców, opiekunów i nauczycieli.

The Idea of Affirmation of Life in Bronisław Ferdynand Trentowski’s Teachings about Nature

The intention of the author of this paper is to remind us about the classical idea of affirmation of life included in Bronisław Ferdynand Trentowski’s philosophy of education and his teachings about nature. This philosopher argues that the ability of affirmation of life is expressed, among others, in the constructive perception and experiencing of certain properties of the universe, such as its unity, purposefulness, diversity, order, beauty, rationality and the rule of law. Human affirmation of life is different in that it manifests itself through a unique emotional and moral sensitivity and spiritual experience of man, such as love and happiness. The author refers to one of the original theses proposed by Trentowski, according to which the fundamental source of affirmation of life by a young person is the correct process of upbringing and education, carried out by the first educators of children and young people, i.e. their parents, guardians and teachers.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

nature, afirmacja życia, szczęśliwość, natura, aretologia, proces wychowania, life affirmation, beatitude, aretology, the upbringing process