Zeszyt 2/30 (2012)

Jarosław Michalski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Anna Szylar - Ideały wychowawcze w klasztornych szkołach żeńskich w okresie potrydenckim do początków XIX wieku 11
Joanna Falkowska - Pierwiastek religijny w wychowaniu narodowym. Postulaty okresu autonomii galicyjskiej 29
Aldona Zakrzewska - Edukacja religijna dzieci i młodzieży szkolnej okresu międzywojennego źródłem humanizacji życia społecznego 47
Agnieszka Wałęga - Obraz edukacji religijnej w polskich podręcznikach historii wychowania XIX i początków XX wieku 69
Alicja Żywczok - Idea afirmacji życia w nauce o naturze Bronisława Ferdynanda Trentowskiego 81
Anita Rodkiewicz-Ryżek, Jacek Błeszyński - Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych 95
Kazimiera Wawrzynów - Nauczyciel partycypującym liderem. TZI jako model nauczania i wychowania według Ruth C. Cohn 111
Witold Starnawski - Eliminacja kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce wychowania 133
Wojciech Osial - Aksjologiczne aspekty wychowawczej misji nauczyciela w polskiej szkole 145
Katarzyna Tomaszek, Stanisława Tucholska - Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u młodzieży 163
Zbigniew Marek, Anna Walulik - Sytuacje graniczne i wychowanie 179
Małgorzata Słowik - O potrzebie rozwoju poradnictwa rodzinnego opartego na wartościach chrześcijańskich – na przykładzie działalności Kościoła katolickiego w Polsce 193
Adam Lepa - Pedagogia mediosfery 215
Andrzej Potocki - Polska młodzież w obszarze badawczych zainteresowań ks. Janusza Mariańskiego 225

Recenzje

Jerzy Bagrowicz - Witold Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 109 245
Lucyna Dziaczkowska - Anna Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 82 248
Czesław Kustra - Andrzej Muszala, Józef Binnebesel, Piotr Krakowiak, Marek Krobicki (red.), Dolen-tium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, Bonifratrzy, Kraków 2011, ss. 440 251
Tomasz Różański - Stanisław Głaz, Niektóre czynniki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2009, ss. 136 252

Znajdź na stronie