2/30 (2012)


Adam Lepa - Pedagogia mediosfery

W artykule podejmuje się refleksję nad mediosferą, która jest środowiskiem mediów. Przy czym przybliża się przede wszystkim wymiar pedagogiczny tego środowiska. Staje się on widoczny, gdy rozpatruje się główne warstwy mediosfery, tj. ikonosferę, logosferę, sonosferę i galenosferę. Najważniejszym składnikiem mediosfery jest człowiek i on sprawia, że środowisko mediów ma swoją specyfikę i dlatego jest niepowtarzalne. Mediosfera będzie sprzyjała wychowaniu, a szczególnie formacji medialnej, gdy stanie się środowiskiem zorganizowanym. Można to stwierdzić przede wszystkim na przykładzie rodziny, która jest optymalnym środowiskiem w wychowaniu do mediów. Zorganizowana mediosfera chroni przed błędami wychowawczymi i pomaga w rozumieniu takich zjawisk jak opinia publiczna, ład informacyjny, społeczeństwo komunikacji, czy uzależnienie od mediów.

Pedagogy of Mediasphere

This paper discusses the issue of mediasphere, which is defined as the media environment. It focuses on the pedagogical dimension of this environment, which becomes evident when the main strata of the mediasphere are considered, i.e. iconosphere, logosphere, sonosphere and galenosphere. The most important component of the mediasphere is the human being and he is the reason why the media environment has its own specific character and is, therefore, unique. Mediasphere supports the process of upbringing, and especially media formation, when it becomes a structured and organised environment. This can be observed mainly on the example of family, which is the optimal environment for media education. A structured mediasphere prevents upbringing mistakes and helps understand such phenomena as public opinion, information order, communication society and media addiction.

Pobierz plik PDF