2/32 (2013)


Klaudyna Bociek - Autonomia jako nadrzędny cel edukacji w ujęciu Aharona Avirama

Artykuł dotyczy zagadnienia autonomii jako nadrzędnego celu edukacji i prezentuje koncepcję Edukacji Zorientowanej na Autonomię izraelskiego filozofa edukacji, Aharona Avirama. Chociaż pragnienie wolności i potrzeba samostanowienia stanowią immanentną część ludzkiej tożsamości, projekt ustanowienia autonomii jednostki nadrzędnym celem wychowania budzi pewne kontrowersje. Zdaniem Avirama autonomia powinna być zasadniczym celem wychowania, a ponowoczesna szkoła winna wspierać młodych ludzi w kształtowaniu ich osobistej autonomii, moralności i dialogicznej przynależności – trzech podstawowych wartości humanistycznych. Aby to osiągnąć, Aviram proponuje całościową zmianę dominującego systemu edukacyjnego. Niniejszy artykuł prezentuje zarys założeń tej koncepcji.

Autonomy as an Overriding Educational Aim in Aharon Aviram’s View

The article refers to the issue of autonomy as an overriding educational aim and is analyzing the concept of Autonomy-Oriented Education (AOE) by the Israeli philosopher of education, Aharon Aviram. Although the desire for freedom and the need for self-determination is an immanent part of human identity, the project of erecting individual autonomy as a central educational aim is a matter of controversy. According to Aviram the autonomy should be the main educational goal, and postmodern school should encourage young people to develop their personal autonomy, morality and dialogical belonging – three basic humanistic values. To accomplish that, Aviram proposes a total change of the prevailing education system. This paper presents an overview of the assumptions of that conception.

Pobierz plik PDF

 

Słowa kluczowe:

Edukacja Zorientowana na Autonomię, autonomia jednostki, autonomia osobowa, moralność, cele edukacji, Autonomy-Oriented Education, individual autonomy, personal autonomy, morality, educational aims