Zeszyt 2/32 (2013)

Jarosław Michalski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Jarosław Michalski - Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice 11
Mirosław Mróz - Bliskość i nieskończoność. Kilka uwag na temat obecności Boga w świecie na kanwie „filozofii negatywnej” św. Tomasza z Akwinu odczytanej dzisiaj 27
Katarzyna Olbrycht - Nowy humanizm Jana Pawła II jako perspektywa dla współczesnej rzeczywistości szkolnej i wychowawczej 53
Marek Studenski - Pedagogika wiary św. Pawła Apostoła 69
Edward Torończak - Wartość dialogu pedagogicznego w „społeczeństwie wiedzy” 91
Tomasz Niemirowski - Wolność i wspólnota jako podstawowe cele rozwoju człowieka 103
Klaudyna Bociek - Autonomia jako nadrzędny cel edukacji w ujęciu Aharona Avirama 119
Jan Czechowski - Kalos kagathos, czyli o wartościach osobowych w sporcie 131
Dominika Katarzyna Jagielska - Filozoficzne podstawy systemu pedagogicznego zmartwychwstańców w pismach Piotra Semenenki 145
Piotr Krakowiak - Edukacyjne funkcje wolontariatu i ich percepcja w nauczaniu Kościoła katolickiego w XXI wieku 163
Joanna Cukras-Stelągowska - Biograficzna wspólnota wspomnień "Ostatniego pokolenia" – młodzież żydowska wobec dylematów tożsamościowych 185
Agata Celińska-Miszczuk, Lidia Wiśniewska - Komunikacja w rodzinie: od interakcji do osobowej relacji (perspektywa personalistyczna) 203
Dorota Grądalska - Dzieła apostolskie w duchu Opus Dei 219
Krzysztof Juliusz Pilarz - Społeczność terapeutyczna jako metoda pracy grupowej z bezdomnymi 237

Sprawozdania

Anna Walulik, Janusz Krysztofik - Otwarta sesja Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Toruń, 26 czerwca 2012 roku 257
Dorota Grabowska - Prawda i uczciwość w sferze publicznej, Colloquia Torunensia XIX, Toruń, 8-9 listopada 2013 roku 265

Recenzje

Zbigniew Wanat - Marian Pokrywka, Dom miłością budowany, Polihymnia, Lublin 2012, ss. 240 277
Małgorzata Anna Banasiak - Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Difin, Warszawa 2013, ss. 248 280
Iwona Górecka - Zuzanna Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych, Impuls, Kraków 2011, ss. 308 285
Ewa Weronika Traczykowska - Norbert Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 227 290

Znajdź na stronie