2/32 (2013)


Dorota Grądalska - Dzieła apostolskie w duchu Opus Dei

Artykuł podejmuje temat apostolstwa członków i współpracowników Prałatury Opus Dei. Umiejscawia apostolstwo w doktrynie Opus Dei i wskazuje na jego znaczenie. Tekst skupia się na zaprezentowaniu wybranych dzieł apostolstwa instytucjonalnego na terenie Polski. Odwołuje się do fragmentów pism św. Josemaríi Escriy, które uzasadniają potrzebę istnienia tych przedsięwzięć oraz eksponuje ich edukacyjno-formacyjnych charakter. Działania wspomnianych organizacji przedstawia w kontekście społecznej roli religii i projektu przekształcenia struktur społecznych.

Apostolic Works according to the Spirit of Opus Dei

This article discusses the issue of the apostolate of members and cooperators of the Prelature of Opus Dei. It situates the apostolate in the Opus Dei doctrine and indicates its significance. This text focuses on the presentation of selected institutional apostolic works within Poland. It refers to extracts of the writings of Josemaría Escrivá, who justifies the need for the existence of these initiatives and stresses their educational and formative character. The activities of the mentioned organizations are presented in the context of social role of religion and the project of social structures transformation.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

apostolstwo, dzieła apostolskie, społeczna rola religii, apostolate, apostolic works, social role of religion, Opus Dei