2/32 (2013)


Dominika Katarzyna Jagielska - Filozoficzne podstawy systemu pedagogicznego zmartwychwstańców w pismach Piotra Semenenki

W dziełach Piotra Semenenki oraz innych twórców systemu pedagogicznego Zgromadzenia O.O. Zmartwychwstańców można odnaleźć oryginalny i nowatorski system filozoficzny, próbujący zaktualizować filozofię scholastyczną (tomistyczną) i pogodzić ją z pewnymi uznanymi za wartościowe koncepcjami filozofii nowożytnej. Echa tego systemu filozoficznego obecne są w praktyce wychowawczej i dydaktycznej zmartwychwstańców, choć ich wkład we wprowadzenie neotomizmu do pedagogiki jest współcześnie niedoceniany. W niniejszych rozważaniach staram się przedstawić pewne podstawowe koncepcje dotyczące fundamentalnych kwestii ontologicznych i epistemologicznych, a także antropologicznych, jakie można odnaleźć wśród założycieli tego zgromadzenia. Oryginalne ujęcie tomizmu P. Semenenki może bowiem być bardzo inspirujące zarówno dla filozofów, jak i dla badających zmartwychwstańczy system edukacyjny pedagogów.

Philosophical Basis of Resurrectionists’ Pedagogical System in Writings by Piotr Semenenko       

In the works by Piotr Semenenko , as well as other authors of the Congregation of the Resurrection one can find an original and innovative system of philosophy which tries to update scholastic philosophy and reconcile it with some concepts of modern philosophy recognized as valuable. Echoes of the philosophical system are present in educational and didactic practices of Resurrectionists, however their contribution to introduction of Neo-Thomism  to pedagogy is underestimated nowadays. Hereof deliberations try to present some key concepts on fundamental ontological and epistemological issues, as well as anthropological which can be found among cofounders of the congregation. Original picture of Thomism by Semenenko can be really inspiring for philosophers, as well as for researchers of Resurrectionists’ education system of pedagogues.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

zmartwychwstańcy, filozofia, pedagogia, tomizm, Semenenko, Resurrectionist, philosophy, pedagogy, Thomism