2/32 (2013)


Jarosław Michalski - Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice

Kultura dostarcza pewnych koncepcji filozoficznych stanowiących podbudowę życia godziwego, podsuwa rozwiązania podstawowych problemów egzystencjalnych, ustanawia społeczne mechanizmy ich podtrzymywania. Stanowią one układ odniesienia zarówno dla społecznego, jak i indywidualnego życia. Typ ładu społecznego, w którym przebiega egzystencja człowieka, odgrywa znaczącą rolę w procesie kształtowania przez niego własnego życia i własnej w nim tożsamości, gdyż stanowi ramy zakreślające kontekst rozumienia świata przeżywanego i działania w nim, ale zawsze poprzez odnalezienia sensu życia. Treścią wystąpienia będzie aplikacja kategorii sensu do pedagogiki w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym i próba odpowiedzi na pytania: jak zagadnienie kształtowania sensu życia ożywić w życiu społecznym, w wychowaniu, w edukacji, w myśleniu pedagogicznym, jak pomóc ludziom wchodzić na drogę, która nie prowadzi do nicości, lecz ku pełni bytu i życia.

Creation of Subject Identity in the Context of Sense Category in Pedagogy

Culture provides some philosophical concepts composing fundaments of fair life, suggests solutions to key existential problems, defines social mechanisms for their maintenance. They compose a reference system of social and individual life. The type of social order in which human existence finds its course plays a crucial role in the process of development of own life and identity as it encompasses a framework of context for understanding the world and functioning in it, however always via finding the sense of life. The content of the presentation shall include application of sense category to the pedagogy and an attempt to answer the question: how to liven up the issue of development of sense of life in social life, upbringing, education, pedagogical way of thinking and how to help others to enter the path which would not lead to nothingness but to the plenitude of life and existence.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

tożsamość podmiotowa, problemy egzystencjalne, sens życia, pełnia życia, subject identity, existential problems, sense of life, plenitude of life