2/32 (2013)


Krzysztof Juliusz Pilarz - Społeczność terapeutyczna jako metoda pracy grupowej z bezdomnymi

W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne, które przemawiają za zasadnością stosowania metody społeczności terapeutycznej w pracy z osobami bezdomnymi. Bezdomni, jako osoby wykluczone ze społeczeństwa, prezentują często postawy minimalistyczne, niechętnie angażując się w klasyczne działania terapeutyczno-naprawcze. Społeczność terapeutyczna, obligująca jej uczestników do zdobywania doświadczeń społecznych poprzez ciągłe interakcje międzyludzkie, wydaje się jedną z najbardziej adekwatnych, a przy tym praktycznie niestosowanych sposobów pomocy w resocjalizacji bezdomnych.

Therapeutic Community as a Method of Group-Work with Homeless

The article presents basic theoretical assumptions that would justify the legitimacy of usage of the therapeutic community method in the work with the homeless. The Homeless, as those excluded from society, often show a minimalist attitude by reluctantly engaging in a classic therapeutic and corrective actions. Therapeutic community, which obliges its members to gain experience via continuous social interaction, seems to be one of the most appropriate, though hardly ever used, ways to support reintegration of homeless people.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

społeczność terapeutyczna, bezdomność, terapia grupowa, Therapeutic community, homelessness, group therapy, reintegration