2/32 (2013)


Tomasz Niemirowski - Wolność i wspólnota jako podstawowe cele rozwoju człowieka

Jeśli rozwój jest procesem celowym, to warunkiem jego wspomagania jest opis człowieka w pełni rozwiniętego. Pełnię rozwoju człowieka należy określać na podstawie jego potrzeb. Najważniejsze z nich dla rozwoju są potrzeby wolności i wspólnoty. Artykuł zajmuje się problemem, w jaki sposób można uzyskać poczucie bliskości z innymi, nie tracąc wolności. Najważniejszy jest tu problem woli, hierarchii wartości, wspólnoty celów i dążeń. Jeśli wspólnota opiera się na tych samych celach, to daje poczucie bliskości nie odbierając wolności jej członkom. Utożsamienie się z celami drugiej osoby jest miłością. Cele te jednak nie mogą być narzucone przez jedną osobę drugiej: muszą być zobiektywizowane. Obiektywizacja ta może nastąpić przez wspólne przyjęcie norm moralnych. Podkreślanie aspektów normatywnych w psychologii rozwoju człowieka ułatwi proces wspomagania jego rozwoju.

Freedom and Community as Essential Goals of the Development of a Man

If the development is an intentional process, a description of a mature man is its supporting requirement. As far as I am concerned fullness of the development of a man can be defined on the basis of the needs and that the most important of them in terms of the development are freedom and community. The article investigates the issue of gaining a feeling of closeness with other without losing the freedom. The problem of the will (a hierarchy of values, the bond of purposes and aspirations) is the most important. If a community is based on the same aims, feeling of closeness is delivered without taking the freedom away from its members. Nevertheless the said aims cannot be imposed by one person to the second, it must be made more objective. This objectivity for instance can become effective via shared acceptance of moral norms. Underlining standard aspects in the psychology of the development of a man shall facilitate the supporting process of man’s development.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

miłość, love, wolność, freedom, cel rozwoju, bycie sobą, wspólnota, development goal, being oneself, community