2/46 (2020)


Sandra Leanne Bosacki, Victoria Talwar, Valentina Sitnik, Flavia Pissoto Moreira, Maria Coccimiglio, Shanel Quenneville - Social Cognition, Self-Perceptions, and Social Withdrawal in Adolescents

This study explored individual differences in emotion recognition within the context of social orientations and self-perceptions. One hundred and forty-four Canadian adolescents (88 girls, 11–14 years), with a mean age of 13.4 years completed emotion recognition, perceived self-competencies, social preferences (shyness, unsociability, and regulated withdrawal), and social (dis)satisfaction measures. The highest scores were related to epistemic or neutral emotions, followed by negative and finally positive emotions. Furthermore, there were relationships between high levels of emotion recognition (negative emotions) and low levels of physical and global self-worth. Positive correlations were found between high levels of shyness and the ability to recognise negative and epistemic emotions, and experience feelings of low self-worth, with girls scoring higher than boys in recognising positive emotions. Adolescents characterised by high shyness and high social satisfaction (i.e., conflicted shyness) scored the highest on emotion recognition and feelings of low self-worth. Implications for the refinement of theory and research on social withdrawal and social cognition are discussed.

Poznanie społeczne, postrzeganie siebie i wycofanie się z życia społecznego u młodzieży

Niniejsze studium stanowi analizę różnic indywidualnych w rozpoznawaniu emocji, osadzoną w kontekście orientacji społecznych i postrzegania siebie. Stu czterdziestu czterech kanadyjskich nastolatków (88 dziewcząt, 11–14 lat) w wieku średnio 13,4 roku, pozyskało zdolność rozpoznawania emocji, postrzegania własnych kompetencji, preferencji społecznych (nieśmiałość, nietowarzyskość i regulowane wycofywanie się) oraz środków (dys)satysfakcji społecznej. Najwyższe wyniki dotyczyły emocji epistemicznych lub neutralnych, w dalszej kolejności – negatywnych i wreszcie pozytywnych. Ponadto istniał związek pomiędzy wysokim poziomem rozpoznawania emocji (negatywnych) a niskim poziomem poczucia własnej wartości, fizycznej i globalnej. Stwierdzono pozytywne korelacje między wysokim poziomem nieśmiałości a umiejętnością rozpoznawania negatywnych i epistemicznych emocji oraz doświadczeniem niskiej samooceny, przy czym dziewczęta uzyskiwały wyższe oceny w rozpoznawaniu pozytywnych emocji niż chłopcy. Młodzież charakteryzująca się istotną nieśmiałością i istotną satysfakcją społeczną (tj. nieśmiałością konfliktową) uzyskała najwyższe wyniki w zakresie rozpoznawania emocji i niskiej samooceny. W artykule omówiono implikacje dla udoskonalenia teorii i badań nad społecznym wycofaniem i społecznym poznaniem.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

osamotnienie, social cognition, loneliness, social withdrawal, emotion recognition, self-perceptions, adolescence, społeczne wycofanie, społeczne poznanie, rozpoznanie emocji, postrzeganie siebie, adolescencja