2/46 (2020)


Ben Lazare Mijuskovic - The Role of Empathy as a Path to Intimacy

The fear of absolute loneliness is the universal drive in all human beings. The opposite of loneliness is intimacy. Both are intense modes of human consciousness. Intimacy is secured through empathy, which is based on a mutual relationship of shared trust, respect and values, as well as a mutual sharing of feelings, meanings and affection. The dynamics of both intimacy and empathy – unlike sympathy and pity – must be mutual; whether it is expressed between two human beings, or between a person and the Lord through the power of prayer.

Rola empatii jako drogi do intymności

Strach przed absolutnym osamotnieniem stanowi powszechny motyw ludzkiego działania. Przeciwieństwem osamotnienia jest intymność. Tak jedno, jak i drugie stanowią dominanty ludzkiej świadomości. Intymność, możliwa dzięki empatii, opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku; na współdzielonych wartościach, uczuciach, znaczeniach i przywiązaniu. Dynamika bliskości i empatii – w przeciwieństwie do współczucia i litości – musi być wzajemna; zarówno w relacji dwojga ludzi, jak i człowieka i Boga dzięki sile modlitwy.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

intymność, intimacy, separation, wiara, faith, osamotnienie, loneliness, empathy, self-consciousness, intentionality, free will, Kant, Husserl, Freud, rozłąka, empatia, samoświadomość, intencjonalność, wolna wola