1/35 (2015)


Richard Hörmann - Słowo myślane, pisane i mówione. Ferdinand Ebner w swoich listach do Luizy Karpischek

Kiedy mówimy w kontekście naukowym o słowie, mamy zazwyczaj na myśli abstrakcyjne i bezosobowe słowo nauk ścisłych. Tymczasem każde słowo, funkcjonujące także w dziedzinie filozofii, jeśli ma mieć jakiekolwiek znaczenie, powinno mieć swoje powiązanie z życiem, a dokładniej, powinno być skierowane od konkretnego Ja do konkretnego Ty. Tak przynajmniej widzi to Ferdinand Ebner, jeden z twórców filozofii dialogu. W niniejszym artykule podjęta zostaje, na przykładzie listów Ebnera do jego przyjaciółki, Luizy Karpischek, próba prześledzenia ruchu słowa: pomiędzy słowem przeżywanym, myślanym, zapisywanym w listach i notatkach oraz wypowiadanym. Jest to, można by powiedzieć, swoista próba pokazania genezy poglądów „dialogika” znanych z książek filozoficznych. Tak jak w życiu, nie wszystko w listach zostało dopowiedziane, niektórych rzeczy czytelnik musi się domyślać.

The Thought, Written, and Spoken Word. Ferdinand Ebner as the Author of the Letters to Luisa Karpischek

When we are talking about the word in a scientific context, we usually have in mind an abstract and impersonal word proper to the sciences. However, each word, even when used in philosophy, if it is to have any meaning at all, should be connected to life, and particularly, addressed from a concrete I to a concrete Thou. This is how Ferdinand Ebner, one of the founders of the philosophy of dialogue, perceives it. In this article, on the basis of what Ebner wrote to his female friend, Luisa Karpischek, an attempt is made to follow the movement of the word: from the word experienced, thought, and written in the letters and notes, to the word spoken. This is, so to speak, an attempt to show the genesis of Ebner’s views, known from his philosophical books. As in life, not everything has been said in the letters, some things remain for the reader to guess.

Pobierz plik pdf

 

Słowa kluczowe:

Ferdinand Ebner, filozofia dialogu, korespondencja, słowo, I wojna światowa, the philosophy of dialogue, correspondence, the word, the First World War

Podobne artykuły: