2/32 (2013)


Marek Studenski - Pedagogika wiary św. Pawła Apostoła

Celem artykułu jest spojrzenie na działalność św. Pawła Apostola z perspektywy pedagogiki. Autor stara się uzasadnić tezę, że Paweł z Tarsu posiadał zespół cech składających się na talent pedagogiczny, a stosowane przez niego metody pracy z osobami, do których jest posłany, można określić jako pedagogiczne. U podstaw działań podejmowanych przez Pawła stoją założenia filozoficzno-teologiczne stanowiące spójny system i zawierające pogłębioną wizję człowieka. W centrum tej wizji stoi Bóg, z którym Paweł jako formator i wychowawca współpracuje.  Apostoł traktuje swych „wychowanków” w sposób podmiotowy, zwraca się do nich z szacunkiem a źródłem tych odniesień jest miłość pedagogiczna. Św. Paweł, jest otwarty, nie ukrywa swych uczuć, przyznaje się do swych słabości.  Trosce o formację powierzonych Apostołowi osób towarzyszą działania opiekuńcze o charakterze charytatywnym. O dojrzałości pedagogiki św. Pawła świadczą też stosowane przez niego metody, takie jak: stopniowanie trudności, wykorzystywanie współzawodnictwa, motywacja przez odpowiednią zachętę czy karcenie. Apostoł korzysta także ze swoistej pedagogii oddziaływania Słowem, którą umiejętnie rozwija, znajdując oddźwięk w sercach swych uczniów.

Saint Paul's Pedagogy of Faith

The aim of the article is to provide insight into the activity of Saint Paul the Apostle from a pedagogical perspective. The author strives to find grounds for the theory that Paul of Tarsus had a set of traits that built his pedagogical skills, and his methods of work, regarding those who he was sent to, can be classified as pedagogical agents. At the very foundations of actions taken by Paul there are philosophical and theological conceptions constituting a cohesive system and containing a deeper vision of man. God with whom Paul cooperates – as the formation teacher and educator – is in the centre of the vision. The Apostle treats his “pupils” as persons, addresses them respectfully, while the source of the attitudes is pedagogical love. Saint Paul is open, does not hide his feelings, admits his weaknesses. Welfare actions based on charity nature accompany the Apostle’s care about formation of people entrusted to him. It is the methods applied by Saint Paul that prove maturity of  his pedagogy. Saint Paul’s maturity of pedagogy is also proved by the following methods applied: difficulty grading, competition, motivation by adequate encouragement and punishment. In his pedagogy the Apostle also applies his original pedagogy of influencing by God’s Word. The ability which he skilfully develops reaching the effect in his disciples’ hearts.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

wychowanie, education, formacja, Paweł z Tarsu, talent pedagogiczny, miłość wychowawcza, metody wychowawcze, formation, Paul of Tarsus, pedagogical skill, pedagogical love, education methods

Podobne artykuły: