1/35 (2015)


Stanisław Chrobak - Kultura szkoły katolickiej w kontekście pedagogii salezjanów

Człowiek tworzy kulturę, ale i ona kształtuje jego życie. Symbolem miejsca edukacji w kulturze jest szkoła. Na kulturową tożsamość szkoły składa się zwykle kilka podstawowych elementów. Jest to zjawisko wielowarstwowe, a wartości, normy, przekonania i symbole, które leżą u podstaw zachowań kręgów związanych ze szkołą, nie zawsze pokrywają się z wartościami i normami deklarowanymi w oficjalnych dokumentach i deklaracjach szkoły. Szkoła katolicka całą ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą. Szkoła salezjańska jest osadzona w posłannictwie Kościoła. Dokumenty Towarzystwa Salezjańskiego podkreślają, że szkoła salezjańska powstała w Oratorium na Valdocco (Turyn), aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby młodzieży i włączyć się w powszechny program wychowania i ewangelizacji młodzieży, szczególnie najuboższej. Misja szkoły salezjańskiej: wychowywać „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”, jest podstawowym narzędziem kształtowania jej kulturowej tożsamości, określa bowiem podstawowe cele, wartości i zasady działania, wyrażone w specyficzny sposób, które orientują codzienną jej aktywność.

The Catholic School Culture in the Context of Salesian Pedagogy

Man creates culture, but it shapes his life. The symbol of the place of education in culture is the school. The cultural identity of the school usually consists of a few basic elements. It is a multi-layered phenomenon, and the values, norms, beliefs and symbols that underlie behaviour of circles related to the school do not always coincide with the values ​​and norms declared in the school’s official documents and declarations. In the end, the Catholic school organizes the whole of human culture in accordance with the message of salvation, so that the knowledge that pupils gradually acquire with regard to the world, life and humanity, is illuminated by faith. The Salesian School is embedded in the mission of the Church. Documents of the Salesian Society emphasize that the Salesian school was established in the Oratory in Valdocco (Turin) to respond to the specific needs of young people and engage in widespread programme of education and evangelization of the young, especially the poorest. The mission of the Salesian school: To educate “honest citizens and good Christians”, is an essential tool for shaping its cultural identity; it sets out the basic objectives, values ​​and principles of action, expressed in a specific way, that orient its daily activity.

Pobierz plik pdf

Słowa kluczowe:

wychowanie, szkoła, school, upbringing, kultura szkoły, system prewencyjny, preventive system, szkoła katolicka, school culture, the Catholic school

Podobne artykuły: