1/29 (2012)


Katarzyna Olbrycht - Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji

Autorka stawia tezę, że wychowanie do wartości jest centrum aksjologicznych  dylematów współczesnej edukacji. Rozpoczyna od przedstawienia głównych znaczeń pojęcia edukacji oraz sposobu rozumienia wychowania do wartości. Druga część artykułu to analiza współczesnych dylematów związanych z wychowaniem do wartości, szczególnie trudności godzenia wychowania do wartości pragmatyczno-konsumpcyjnych z wartościami wyższymi, prorozwojowymi. W kolejnej części zostaje omówiona wychowawcza droga przyswajania wartości (przygotowanie do odkrywania, przeżywania, interioryzacji, internalizacji). Tekst kończy wskazanie dylematów związanych z wychowaniem do wartości osobowych, w świetle wychowania chrześcijańskiego.

Education in Values – in the Centre of Axiological Dilemmas of the Contemporary Education

The author presents an argument that education in values is in the centre of axiological dilemmas of the contemporary education. She begins with introducing the main meanings of the term education and explaining how education in values is understood. The second part of the article consists of an analysis of contemporary dilemmas associated with education in values, especially how difficult it is to reconcile educating and upbringing in pragmatic and consumer values with higher, pro-development values.  The next part discusses the educational path of assimilating values (preparation for discovery, reliving, interiorization, internalization). Finally, the text points out the dilemmas associated with education in personal values, in the light of Christian education.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

values, wartości, education, edukacja, wychowanie do wartości, upbringing for values, acsiological quandaries, personal values, wartości osobowe, dylematy aksjologiczne

Podobne artykuły: