Zeszyt 1/31 (2013)

Jarosław Michalski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Teresa Hejnicka-Bezwińska - Problemy marginalizowane i zapoznane w dyskursie o tożsamości pedagogiki 11
Marian Nowak - Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej 25
Janina Kostkiewicz - Status i tożsamość pedagogiki katolickiej 20-lecia międzywojennego w Polsce 45
Jerzy Bagrowicz - Wokół dyskusji o naukowej refleksji nad edukacją religijną w Polsce 71
Zbigniew Marek - Tożsamość pedagogiki religii 93
Franciszek Adamski - Pedagogika chrześcijańska pedagogiką personalistyczną 107
Katarzyna Olbrycht - Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskiej 121
Witold Starnawski - Perspektywa religijna w doświadczeniu wychowania 137
Agnieszka Salamucha, Piotr Magier - W obronie pedagogiki chrześcijańskiej 155
Aleksander Nalaskowski - Szkoły jednopłciowe – powrót do intymności kształcenia 171
- - - Artykuł usunięty 179
Jarosław Michalski - W kierunku nowego modelu współczesnej edukacji religijnej 199
Jarosław Horowski - O pedagogice chrześcijańskiej. Refleksja w kontekście poglądów Jacquesa Maritaina na temat filozofii chrześcijańskiej 211

Sprawozdania

Marek Studenski - Resocjalizacja w środowisku otwartym – mit czy rzeczywistość?, Toruń, 22 listopada 2012 roku 231
Marek Jeziorański - Aksjologiczne orientacje w pedagogice, Kazimierz Dolny, 27-29 maja 2013 roku 237

Recenzje

Jerzy Bagrowicz - Janina Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce (1918-1939), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 733 247
Andrzej Potocki - Sławomir H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Pobitno, Warszawa-Rzeszów 2012, ss. 535 256
Zbigniew Marek - Lidia Marszałek, Duchowość dziecka: znaczenie, perspektywy, konteksty w pedagogice przedszkolnej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 590 261
Wiesław Wójcik - Grzegorz Grzybek, Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 120 263
Mirosław Stanisław Wierzbicki - Centrum Studiów nad Szkołą Katolicką (red.), L’impegno delle Chiese Locali. Scuola Cattolica in Italia. Tredicesimo Rapporto, 2011 (Zadanie Kościołów lokalnych. Szkoła Katolicka we Włoszech. Trzynasty Raport, 2011), La scuola, Brescia 2011, pp. 352 267
Jarosław Horowski - Mariusz Sztaba, Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2012, ss. 616 272

Znajdź na stronie