1/47 (2021)


Luis Mariano Bartoli - Free to Seek and to Love the Creator: Fundamental Principle of Christian Education

The education of the person supposes the formation of his freedom. Maritain says that ‘man is born free but is called to conquer his freedom’. To educate is to help the person to be more perfectly free. However, in our times, freedom is often misunderstood and is reduced to simple choice. For this reason, in this article we will reflect, following the teachings of Karol Wojtyla, John Paul II and the Gaudium et Spes Constitution, on the most profound sense of freedom that should guide true educational action.

Wolni w poszukiwaniu i miłowaniu Stwórcy: fundamentalna zasada edukacji chrześcijańskiej

Wychowanie osoby zakłada formację jej wolności. Maritain twierdzi, że  „człowiek rodzi się wolny, a równocześnie jest powołany do zdobywania własnej wolności”. Wychowanie jest pomocą osobie w osiąganiu doskonałej wolności. Równocześnie, wolność jest obecnie często źle rozumiana i redukowana do prostego wyboru. Z tego względu w niniejszym artykule – w oparciu o nauczanie Karola Wojtyły/Jana Pawła II oraz Konstytucję Gaudium et Spes – podjęta zostanie refleksja  nad najbardziej podstawowym pojęciem wolności, które powinno wyznaczać kierunek działalności wychowawczej.

Pobierz plik PDF.

Słowa kluczowe:

Bóg, wychowanie, education, God, wolność, freedom, osoba, person, personalizm, personalism, choice, Wojtyla, wybór, Wojtyła

Podobne artykuły: