Zeszyt 2/34 (2014)

Jarosław Horowski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Katarzyna Olbrycht - Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury – wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego 11
Piotr Kostyło - Dwa źródła usprawiedliwienia 29
Marcin Leźnicki, Malina Barcikowska - Wokół zagadnienia sprzeciwu. Wstępne rozpoznanie tematu - typologia pojęcia - zakres oddziaływania 43
Danuta Wajsprych - Wolność jako fundamentalna przesłanka liberalnej filozofii wychowania Józefa Tischnera 63
Piotr Stareńczak - Etyczny mistycyzm Alberta Schweitzera 79
Maria Loyola Opiela - Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku 101
Stanisław Chrobak - Radość życia istotną cechą nauczyciela wychowawcy z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko 121
Justyna Dobrołowicz - Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania 137
Błażej Przybylski - Biografie edukacyjne ekstremistów politycznych. Podobieństwa i różnice 151

Z pedagogiki rodziny

Danuta Opozda - Interdyscyplinarność i intradyscyplinarnosć w pedagogice rodziny 169
Tomasz Biernat - Czy istnieje rodzina ponowoczesna? 183
Andrzej Sowiński - Dziecko jako osoba i inspiracja samowychowania rodziców 197

Recenzje

Janina Kostkiewicz - Maria Małgorzata Boużyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 382 211
Mirosław Stanisław Wierzbicki - Zbigniew Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 248 215
Magdalena Bednarczyk - Marek Jeziorański, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 291 219
Lidia Marszałek - Stanisław Chrobak (red.), Ksiądz Bosko w wypowiedziach Papieży, cz. I, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2014, ss. 267 224
Agnieszka Bielak - Grzegorz Grzybek, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, ss. 176 228

Znajdź na stronie